Zagrożenia dla zasobów informatycznych rachunkowości w dobie transformacji Information Technology w jednostkach sektora finansów publicznych

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

An important aspect of the appropriate level of efficiency and quality of operation in the entities of public finance is to ensure the continuity of IT operation and security of IT resources. The use of IT systems and teleinformation technology in these entities is connected with numerous threats related to the IT environment. The article discusses the most important threats with regard to a traditional model of IT resources management in entities and a new model of cloud computing. It mentions the problem of threats and conclusions from the research in the context of technological transformations as well as imperfectness of management control systems, which do not always keep up with these changes. The research method used in the study is the review of the literature, legal regulations, management control standards, internal audit standards, ISO norms as well as drawing conclusions.
Autor Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuThreats to Accounting IT Resources at the Age of Information Technology Transformation in the Public Finance Entities
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr157
Paginacja9-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Słowa kluczowe w języku polskimrachunkowość, system informatyczny, zagrożenia, bezpieczeństwo zasobów IT, zarządzanie ryzykiem, system kontroli zarządczej, cloud computing
Słowa kluczowe w języku angielskimaccounting, IT system, threats, IT resources security, risk management, management control system, cloud computing
Streszczenie w języku polskimWażnym aspektem właściwego poziomu sprawności i jakości działania w jednostkach sektora finansów publicznych jest zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych i bezpieczeństwa zasobów informatycznych. Wykorzystanie systemów informatycznych i techniki teleinformatycznej w tych jednostkach wiąże się z wieloma zagrożeniami związanymi ze środowiskiem informatycznym. W opracowaniu omówiono najważniejsze zagrożenia, które dotyczą tradycyjnego modelu zarządzania zasobami informatycznymi w jednostkach oraz nowego modelu „przetwarzania w chmurze” (ang. cloud computing). Poruszono problem zagrożeń i zaprezentowano wnioski z badań w kontekście transformacji technologicznych oraz niedoskonałości systemów kontroli zarządczej, które nie zawsze nadążają za tymi zmianami. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów kontroli zarządczej, standardów audytu wewnętrznego, norm ISO oraz wnioskowanie.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/ZN157.aspx
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 21-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-11-23)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?