Rachunkowość instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym - praktyka polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Marzena Remlein , Valentyna Ksendzuk

Abstract

On the basis of literature studies, the importance of financial instruments in the currency risk management process was indicated and the thesis was formulated according to which the use of financial instruments to hedge against currency risk affected the results of business operations by eliminating and reducing the negative impact of changes in exchange rates. The aim of the article is to present the methods for currency risk management and to discuss the experience of Polish and Ukrainian foreign trade enterprises in this area. An attempt was also made to show the impact of using the forward contract on the results of the Ukrainian enterprise and the Polish company. The conclusions that result from the conducted study prove the legitimacy of using financial instruments as an effective way to protect enterprises against currency risk. Especially, in the case of large changes in the exchange rate it is definitely profitable to use hedging derivatives.
Autor Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein
- Katedra Rachunkowości
, Valentyna Ksendzuk - Żytomierski Państwowy Technologiczny Uniwersytet
Valentyna Ksendzuk
-
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr522
Paginacja77-97
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskiminstrumenty finansowe, ryzyko walutowe, zarządzanie ryzykiem walutowym, metody zarządzania ryzykiem walutowym, rachunkowość instrumentów finansowych, kontrakty forward
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial instruments, currency risk, currency risk management, methods of currency risk management, accounting of financial instruments, forward contracts
Streszczenie w języku polskimNa podstawie studiów literaturowych wskazano znaczenie instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym oraz sformułowano tezę opracowania, zgodnie z którą zastosowanie instrumentów finansowych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym wpływa na wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw, eliminując i zmniejszając negatywny wpływ zmian kursów walutowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwych do praktycznego zastosowania metod zarządzania ryzykiem walutowym oraz omówienie doświadczeń polskich i ukraińskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego w tym zakresie. Podjęto również próbę ukazania wpływu zastosowania kontraktu forward na wyniki przedsiębiorstwa ukraińskiego i spółki polskiej. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania dowodzą zasadności stosowania instrumentów finansowych jako efektywnego sposobu zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Przede wszystkim w przypadku dużych zmian kursu walutowego zdecydowanie opłaca się skorzystać z zabezpieczających instrumentów pochodnych
DOIDOI:10.15611/pn.2018.522.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=57348&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruSystem rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?