Konstruktywizm edukacyjny w nauczaniu przedsiębiorczości metodą gier elektronicznych

Aleksandra Gaweł , Anna Wach-Kąkolewicz

Abstract

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to demonstrate the importance of virtual strategic games in teaching entrepreneurship in the context of planning and teaching classes in accordance with the constructivist learning theory. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The paper is based on a case study. The authors present virtual strategic games which were developed as a result of two international teaching projects. Referring to the assumptions of the constructivist learning theory (J. Piaget, L. Wygotski, J. Bruner) and to D. Kolb's concept of experiential learning, the authors discuss the use of electronic games as a teaching method and indicate that it is possible to teach an entrepreneurship course in accordance with the principles of constructivism. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with the description of the characteristic features of teaching entrepreneurship, which, in principle, should promote pro-active and creative attitudes. Next, learning by doing is discussed, and it is pointed out that activating teaching methods, including electronic games, are proper educational strategies nowadays. The premises of the constructivist paradigm in relation to the specific nature of entrepreneurial education are presented in the next section, which is followed by an overview of David Kolb's learning cycle that provides the framework for designing a teaching process. In the next section, the constructive proposal of teaching classes with the application of the method of electronic games is discussed. RESEARCH RESULTS: The analysis of the use of electronic games in entrepreneurial education shows that this method has become a part of studentcentered educational theories and concepts. Games activate students' pre-knowledge and involve them in an all-round way. They facilitate team learning and make students reflect while acting and reflect on their actions. They also make it possible to apply new solutions and allow learners to experience and construct knowledge individually in a social context. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The argumentation presented in the paper puts emphasis on several issues. Firstly, entrepreneurial education should involve activating educational strategies. Secondly, university education should be student-centered and should engage students' multi-level activity. Thirdly, the electronic games under study are an interesting constructivist teaching proposal for teachers of entrepreneurship. They may also be a source of inspiration for all teachers who seek unconventional solutions in academic education.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
, Anna Wach-Kąkolewicz (WE / KEiRK)
Anna Wach-Kąkolewicz,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsConstructivism in Teaching Enterpreneuership with the Use of Virtual Games
Journal seriesHoryzonty Wychowania, ISSN 1643-9171, e-ISSN 2391-9485, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol15
No34
Pages87-102
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkonstruktywizm edukacyjny, cykl Kolba, edukacja przedsiębiorcza, wirtualne gry strategiczne, nauczanie
Abstract in PolishCEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia metody wirtualnych gier strategicznych w edukacji przedsiębiorczej w kontekście projektowania i prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami konstruktywistycznej teorii uczenia się i poznania. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule zastosowano studium przypadku. Przedstawiono wirtualne gry strategiczne będące wynikiem realizacji prac w dwóch międzynarodowych projektach dydaktycznych. Odwołując się do założeń konstruktywistycznej teorii uczenia się i poznania (J. Piaget, L. Wygotski, J. Bruner) oraz koncepcji uczenia się przez doświadczenie D. Kolba, omówiono wykorzystanie gier elektronicznych jako metody kształcenia oraz wskazano możliwości realizacji zajęć z zakresu przedsiębiorczości zgodnie z założeniami konstruktywistycznymi. PROCES ARGUMENTACJI: Artykuł rozpoczyna zagadnienie specyfiki nauczania przedsiębiorczości, które z założenia powinno kształtować postawy proaktywne i kreatywne. Autorki poruszają zagadnienie uczenia się przez działanie, wskazując, iż metody aktywizujące, w tym gry elektroniczne, są współcześnie odpowiednimi strategiami edukacyjnymi. Na specyfikę edukacji przedsiębiorczej nałożone zostają założenia paradygmatu konstruktywistycznego, a na jego tle opisany cykl uczenia się według Davida Kolba, będący ramą dla projektowania procesu nauczania. W kolejnej części autorki przedstawiają konstruktywistyczną propozycję prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości z wykorzystaniem metody gier elektronicznych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaprezentowana analiza wykorzystania gier elektronicznych w edukacji przedsiębiorczej wskazuje, że metoda ta wpisuje się w założenia współczesnych teorii i koncepcji pedagogicznych, sytuujących uczącego się w centrum procesu dydaktycznego. Gry uruchamiają przedwiedzę studenta, angażują wielostronnie, umożliwiają uczenie się w grupie, refleksję w działaniu i nad działaniem oraz aplikację nowych rozwiązań. Pozwalają na doświadczanie i indywidualne konstruowanie wiedzy w społecznym kontekście. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowany w artykule tok rozumowania służy zwróceniu uwagi na kilka kwestii. Po pierwsze na fakt, iż edukacja przedsiębiorcza z założenia powinna być nauczana metodami aktywizującymi. Po drugie, że kształcenie w uczelni wyższej powinno być zorientowane na studenta i jego wielostronną aktywność. Po trzecie, iż gry elektroniczne będące przedmiotem analizy są ciekawą konstruktywistyczną propozycją dydaktyczną dla nauczycieli przedsiębiorczości. Mogą także stanowić źródło inspiracji dla wszystkich nauczycieli, poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.
DOIDOI:10.17399/HW.2016.153405
URL https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/616/586
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-01-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?