Pomiar dokonań jako element systemu wynagrodzeń członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa

Agata Sierpińska-Sawicz , Maria Sierpińska

Abstract

The article attempts to evaluate the methods of measuring the effects of the work of members of the management boards of State Treasury companies. The remuneration consists of a fi xed part depending on the scale of the company’s activity, determined by the value of its assets, revenues, and employment. The variable part in the form of a bonus depends on the level of achievement of management objectives expressed by the increase in the fi nancial result and various economic relations measuring the effectiveness of the entity’s performance. In addition to the basic salary, members of the management board may receive various types of benefi ts in the form of use of technical equipment and company property and compensation for non-competition clauses. The remuneration system presented in the Act from 9th of June 2016 has many lapses of not clearly defi ned objectives, lacking proportion between short- and long-term objectives and defi ciency of criteria for evaluation of objectives and their weight. These increase the fl exibility of using the compensation rules, but at the same time, it can lead to errors in remuneration of the management board by incompetent supervisory boards.
Autor Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
, Maria Sierpińska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (WSFiZ)
Maria Sierpińska
-
Paginacja117-128
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Wasilewski Mirosław, Mądra-Sawicka Magdalena (red.): Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość - ujęcie teoretyczne i aplikacyjne, 2019, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-916-6, 176 s.
Słowa kluczowe w języku polskimcele zarządcze, pomiar efektów, premie, ocena struktury wynagrodzeń
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagement goals, measurement of effects, bonuses, salary structure assessment
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę oceny sposobów pomiaru efektów pracy członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa dla celów premiowania. Wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej zależnej od skali działalności spółki określonej wartością jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Część zmienna w postaci premii uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych wyrażonych wzrostem wyniku finansowego i różnych relacji ekonomicznych mierzących efektywność funkcjonowania podmiotu. Oprócz płacy zasadniczej członkowie zarządu mogą otrzymać różnego rodzaju benefity w postaci korzystania z urządzeń technicznych i mienia spółki oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Zaprezentowany w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku system wynagradzania członków zarządu posiada wiele niedociągnięć w postaci niezbyt precyzyjnie sformułowanych celów zarządczych, braku proporcji między celami krótko- i długoterminowymi, braku kryteriów oceny przyjętych celów i ich wag. Zwiększa to elastyczność korzystania z przepisów, ale równocześnie może prowadzić do błędów w wynagradzaniu zarządu przez niekompetentne rady nadzorcze.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 24-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?