Wydatki publiczne na rolnictwo i KRUS na tle zmian w budżetach państwa i w finansowaniu sektora rolnego w Polsce w latach 1991–2018

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The purpose of the article was to discuss the amount of expenditure on the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) in relation to the changes that took place in the agricultural budget (i.e. the part of the general budget related to the inflows and expenses related to agriculture, agricultural markets, and rural development together with the budgets of voivodships and specific reserves, as well as KRUS), the total budget and GDP in almost the entire period of KRUS’s functioning and the adaptation of the Polish economy to market conditions, i.e. in the years 1991–2018. As an introduction, the level of expenditure on the agricultural sector and its share in state budgets and in GDP were analyzed to present some of the social issues related to the agricultural sector through the prism of the expenditure on KRUS. It has been shown that the share of the latter in the total state budget expenditure is gradually decreasing in the long term. Nevertheless, it is observed that the level of budget expenditure on KRUS close to nominally PLN 18 billion annually is stabilizing, and the need to maintain existing benefits (both in terms of level and scale) finds full justification in the light of the observed changes in the state budgets and in the long-term GDP.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsPublic expenditure on agriculture and KRUS against the background of changes in state budgets and financing of the agricultural sector in Poland in 1991–2018
Journal seriesUbezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, ISSN 1507-4757, (B 5 pkt)
Issue year2018
No66
Pages94-122
Publication size in sheets1.4
Keywords in PolishKRUS, sektor rolny, wydatki budżetowe
Keywords in EnglishKRUS, agricultural sector, budget expenditure
Abstract in PolishCelem artykułu było omówienie wielkości wydatków na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) względem zmian, jakie miały miejsce w budżecie rolnym (czyli części budżetu ogólnego odnoszącej się do wpływów i wydatków dotyczących rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju wsi wraz z budżetami wojewodów oraz rezerwami celowymi, a także KRUS), budżecie ogółem oraz PKB w niemal całym okresie funkcjonowania KRUS i dostosowań gospodarki polskiej do warunków rynkowych, tj. w latach 1991–2018. Tytułem wstępu przeanalizowano poziom wydatków na sektor rolny oraz ich udział w budżetach państwa i w PKB, by kolejno zaprezentować bliżej niektóre kwestie społeczne związane z sektorem rolnym przez pryzmat wydatków na KRUS. Wykazano, że udział tych ostatnich w całości wydatków budżetowych państwa w długim okresie sukcesywnie spada. Niemniej obserwuje się, że poziom nakładów budżetowych na KRUS zbliżony nominalnie do 18 mld zł rocznie stabilizuje się, zaś potrzeba utrzymania dotychczasowych świadczeń (zarówno co do poziomu, jak i skali) znajduje pełne uzasadnienie w świetle obserwowanych zmian w budżetach państwa i w PKB w długim okresie .
URL https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_66_na_strone_www.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?