Wartość godziwa w rachunkowości islamu

Małgorzata Czerny

Abstract

The article is to determine on the basis on the literature how the idea of fair value is perceived in the Islamic culture environment. It is important in view of the growing standardisation of accounting. Although accounting belongs to social sciences, this process is being pursued without consultations with culture experts or sociologists; and cultural issues are considered to be important determinants of an economic system, including accounting. It is legitimate also because the International Accounting Standards Committee in its work on the new assumptions of IASs seems to aspire to develop theoretical foundations in order to generally apply fair value in accounting as a principle of valuation. The literature studies indicate that, besides reservations similar to those formulated by western economists, Islamic scientists regard the application of fair value in valuation to be problematic due to the specific nature of the Islamic economy, whose major determinant is religion (prohibitions of gharar and riba or imperatives of zakat are discussed in the article).
Author Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFair Value in Islamic Accounting
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages109-124
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwartość godziwa, rachunkowość, islam, szariat
Keywords in Englishfair value, accounting, Islam, sharia
Abstract in PolishCelem artykułu jest ustalenie, na podstawie badań literatury przedmiotu, jak w systemie rachunkowości ukształtowanym w islamskim kręgu kulturowym postrzegane jest zagadnienie wartości godziwej. Jest to istotne w kontekście postępującej standaryzacji rachunkowości, przy czym, mimo że rachunkowość należy do nauk społecznych, proces ten przebiega bez konsultacji z kulturoznawcami czy też socjologami, gdy tymczasem uwarunkowania kulturowe uchodzą za istotną determinantę ustroju gospodarczego, w tym rachunkowości. Jest to zasadne również dlatego, że Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w swych pracach nad nowymi Założeniami koncepcyjnymi RMS, dąży, jak się wydaje, do stworzenia podstaw teoretycznych dla powszechnego zastosowania w rachunkowości wartości godziwej jako zasady wyceny. Przeprowadzone studia literaturowe wskazują, że oprócz zastrzeżeń podobnych do tych, jakie formułują ekonomiści zachodni, naukowcy islamscy uznają stosowanie wartości godziwej w wycenie za problematyczne ze względu na specyfikę gospodarki islamu, której główną determinantą jest religia (zakaz gharar i riba, nakaz zakat, omówione w artykule).
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?