Raportowanie na temat informacji niefinansowych według SIN

Joanna Błażyńska

Abstract

The theory and practice of accounting for the second decade of the 21st century focuses in particular on the usefulness of non-financial information for stakeholders in the process of making business decisions and attempting to codify them. Hence a number of initiatives in the form of norm, principles, guidelines and standards to help individuals report on non-financial informa-tion. The article attempts to define from a theoretical and practical perspective changes in reporting on non-financial information, as a consequence of the imple-mentation of Directive 2014/95 / EU, using the Polish Standard for Non-Financial Information (SIN). The analysis was reported in accordance with art. 49b of the Accounting Act, non-financial information for the years 2017 and 2018 of three entities from the IT industry. The analysis covered: compliance of information disclosures with the SIN structure, application of key indicators and qualitative changes of reported non-financial information. Consequences show how, on the basis of the same statutory record, individuals differently approach disclosing non-financial information
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages7-27
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish informacje niefinansowe, informacje finansowe, dyrektywa 2014/95/UE, standard informacji niefinansowych, raportowanie informacji niefinansowych
Keywords in English non-financial information, financial information, Directive 2014/95/EU, non-financial information standard, reporting of non-financial information
Abstract in PolishTeoria i praktyka rachunkowości drugiego dziesięciolecia XXI wieku skupiają się w szczególności na użyteczności informacji niefinansowych dla interesariuszy w procesie podejmowania decyzji gospodarczych i próbie ich skodyfikowaniu. Stąd szereg inicjatyw w postaci norm, zasad, wytycznych i standardów mających pomóc jednostkom w raportowaniu na temat informacji niefinansowych. W artykule podjęto próbę określenia z perspektywy teoretycznej i praktycznej zakresu raportowania informacji niefinansowych, w konsekwencji wdrożenia dyrektywy 2014/95/UE, z wykorzystaniem polskiego Standardu Informacji Niefinansowych (SIN). Analizie poddano raportowane zgodnie z art. 49b ustawy o rachunkowości informacje niefinansowe za lata 2017 i 2018 trzech jednostek z branży IT. Przeanalizowano: zgodność ujawnień informacji ze strukturą SIN, zastosowanie kluczowych wskaźników i zmiany użyteczności raportowanych informacji niefinansowych. W konsekwencji pokazano, jak w odniesieniu do tego samego zapisu ustawowego jednostki odmiennie podchodzą do ujawniania informacji niefinansowych
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/01blazynska.pdf
Languagepl polski
File
01blazynska.pdf 497.73 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?