The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main market

Marcin Flotyński

Abstract

Alternative trading system – the NewConnect was developing very dynamically in years 2007–2014. The proof for that is the fastly growing number of companies which made a private placement of their shares and now are quoted on the market. In the article the research has been conducted with the aim to indicate the profitability of investing into enterprises debuting on the NewConnect in three years between 2012 and 2014. In order to make the results more reliable, rates of return of stocks (which were the subject of IPO in the analogic period) listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange have been calculated. Estimation have been conducted for 223 stocks: 70 from the WSE regulated market and 153 from the NewConnect – the market for small firms. Returns have been counted for the various moments (dates) so as to simulate short and long-term investments. The aim of the article is to check what was the level of returns of stocks which have debuted on the NewConnect in the period mentioned on the background of the rates of return of IPOs from the WSE main market in the same years. Furthermore, the research hypothesis has been proposed according to which private placements investments on the NewConnect should be more money-making than buying firms on IPOs on the regulated market. It has been based on the presumption of the higher risk premium in the case of enterprises with lower capitalization and the potentially higher risk premium for illiquidity which characterizes stocks listed on the NewConnect. The analysis has been carried out on the grounds of comparative method and statistical measures which serve to population structure description.
Author Marcin Flotyński (UEP)
Marcin Flotyński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsStopa zwrotu ofert pierwotnych na przykładzie małych spółek na rynku NewConnect i przedsiębiorstw na rynku głównym GPW
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No116
Pages475- 485
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishregulated market, alternative trading system, NewConnect, Initial Public Offering (IPO), private placement
Keywords in Englishrynek regulowany, alternatywny system obrotu, NewConnect, oferta publiczna (IPO), oferta prywatna
Abstract in PolishAlternatywny system obrotu – NewConnect w latach 2007–2014 rozwijał się dynamicznie, o czym świadczy znaczna liczba notowanych na tym rynku przedsiębiorstw, które przeprowadziły ofertę pierwotną sprzedaży swoich akcji. W artykule podjęto badanie, które miało na celu wskazanie opłacalności inwestowania w spółki debiutujące na rynku NewConnect w latach 2012–2014. Aby uwiarygodnić otrzymane rezultaty przebadano również stopy zwrotu akcji spółek po udanej ofercie publicznej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tożsamym okresie. Wykonano badanie dla 223 spółek – 70 z rynku regulowanego GPW oraz 153 z rynku małych spółek NewConnect. Stopy zwrotu obliczono dla różnych momentów – przeprowadzono symulacje inwestycji zarówno krótko, jak i długoterminowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak kształtowały się stopy zwrotu akcji spółek debiutujących na rynku NewConnect w porównaniu ze stopami zwrotu debiutów na rynku głównym w analogicznym okresie. Postawiono hipotezę badawczą, według której inwestowanie w oferty pierwotne spółek na rynku alternatywnym powinno być bardziej opłacalne niż inwestowanie w IPO spółek z rynku głównego. Hipotezę oparto na występującym w literaturze założeniu wyższej premii za ryzyko w przypadku spółek o małej kapitalizacji i premii za ryzyko niedostatecznej płynności obrotu ich akcjami, jaką charakteryzują się przedsiębiorstwa z NewConnect. Analizę oparto na metodzie porównawczej oraz na miernikach statystycznych służących do opisu struktury zbiorowości
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?