Cykliczność wahań koniunktury na rynku usług ubezpieczeniowych wobec zmian aktywności polskiej gospodarki

Józef Garczarczyk , Marek Mocek

Abstract

Analyses of business cycles, as well as their diagnosing and forecasting hold cruical place in research on economic development. What, among others, indicates the importance of this kind of research is the fact of awarding the Noble Prize for works relating to business cycle theories. Besides, the knowledge of business cycles has very significant practical application, as it helps optimize decisions, particularly in the fast-changing environment. The objective of the article is to analyse business cycles of the insurance market and to identify the phases and cycles of this market in the years 1995-2012. This will facilitate research on how the insurance market cycles are synchronized with business cycles of the whole Polish economy and of the banking sector. The source basis for the analysis have been the results of qurarterly research with the business cycle test conducted by the Market Research and Services Department of the Poznań University of Economic in the insurance sector headquarters and local branches.
Author Józef Garczarczyk (WZ / KBRiU)
Józef Garczarczyk,,
- Department of Research Markets and Services
, Marek Mocek (PUEB)
Marek Mocek,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsBusiness Cyclicality of the Insurance Market in View of Changes in Polish Economy
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No7
Pages14-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish koniunktura gospodarcza, sektor ubezpieczeniowy, synchronizacja wahań cyklicznych
Abstract in PolishWśród badań nad rozwojem gospodarki istotne miejsce zajmują analizy cykli koniunktury oraz diagnozowanie i prognozowanie wahań koniunktury. O randze tych badań świadczy m.in. fakt przyznania Nagrody Nobla za prace związane z teoriami cykli koniunkturalnych. Znajomość cykli ma również ogromne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem na optymalizację decyzji, zwłaszcza w sytuacji szybko zmieniającego się otoczenia. Celem artykułu jest analiza wahań koniunkturalnych na rynku usług ubezpieczeniowych i identyfikacja faz i cykli występujących na tym rynku w latach1995-2012. Pozwoli to na zbadanie stopnia synchronizacji wahań koniunkturalnych na rynku ubezpieczeniowym z wahaniami występującymi w całej polskiej gospodarce oraz na rynku bankowym. Bazą źródłową do prowadzenia analiz były wyniki cokwartalnych badań testem koniunktury prowadzonych przez Katedrę Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w centralach i oddziałach zakładów ubezpieczeń.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?