Czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa?

Łukasz Matuszak

Abstract

Today in business practice we can observe changes in corporate reporting model towards integrated reporting. The dynamics of these changes has been significantly strengthened by the publication in December 2013 by the Council of the International Integrated Reporting (International Integrated Reporting Commitee - IIRC), Integrated Reporting Framework (Integrated Reporting Framework - IR), which are designed to assist companies in preparing integrated reports. Effecting changes in corporate reporting model are not without impact on science in accounting, and in particular one of its subsystems - reporting. Therefore, the aim of this article is to examine whether integrated reporting will become a new business reporting model? The most important conclusion from the discussion is to identify the need for further development of the framework for an integrated reporting the extent to which they will provide businesses a more precise indications concerning the level of detail of disclosures, their links with other elements of the report, as well as indicate the rules and create a system for measuring information.
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsWill Integrated Reporting Become New Reporting Model of Entity?
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No284
Pages108-116
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel sprawozdawczości przedsiębiorstwa, sprawozdawczość zintegrowana, jakość sprawozdawczości zintegrowanej
Keywords in Englishcorporate’s reporting model, integrated reporting, quality of integrated reporting
Abstract in PolishWspółcześnie w praktyce gospodarczej obserwuje się zmiany w modelu sprawozdawczym przedsiębiorstw w kierunku zintegrowanego raportowania. Dynamika tych zmian została istotnie wzmocniona dzięki opublikowaniu w grudniu 2013 r. przez Radę Międzynarodowego Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Committee - IIRC), Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości (Integrated Reporting Framework - IR), które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorstwa przy sporządzaniu zintegrowanych raportów. Przyczyny tych zmian są różnorodne i wielowymiarowe, jednak za najważniejszą można uznać społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa wyrażającą się w ujawnianiu jego oddziaływania na szeroko rozumianych interesariuszy (np. społeczeństwo). Dokonujące się zmiany w modelu sprawozdawczym przedsiębiorstw nie pozostają bez wpływu na naukę rachunkowości, a w szczególności na jeden z jej podsystemów - sprawozdawczość. Dlatego celem artykułu jest zbadanie, czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, analizy dokumentów oraz metodę syntezy przy formułowaniu wniosków Najistotniejszym wnioskiem z rozważań jest wskazanie konieczności dalszego rozwoju ram zintegrowanej sprawozdawczości w stopniu, w którym dostarczą one przedsiębiorstwom bardziej precyzyjnych wskazań dotyczących poziomu szczegółowości ujawnień, ich powiązań z innymi elementami raportu, a także wskażą zasady i stworzą system pomiaru informacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_284/10.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-07-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?