Pozarolnicze formy użytkowania gruntów w gminach aglomeracji poznańskiej

Justyna Tanaś

Abstract

In recent years, we have witnessed the phenomenon of the activation of suburban areas. The feature of this process is the dynamic development of the peripheral areas of cities and suburban zones, which is reflected in the urban sprawl and building houses and flats in the land that has been used for agricultural and other purposes before. Functional changes occurring in the suburban zone involve changing agricultural use and classifying land as the one used for residential, service and manufacturing purposes. The aim of this paper is to present directions of changes in the land use in the communes of Poznań agglomeration (17 communes). The analyses were based on the overall lists of land as of 1 January of 1995, 2000, 2005 and 2010, prepared by the District Centre of Geodetic and Cartographic Documentation at the District Governor's Office in Poznań and on data concerning the size of land excluded from agricultural production in the particular communes of the Poznański district, taking into consideration their structure (arable land, meadowland, grazing land, peat and other agricultural land), evaluation classes, and the use for which they were excluded (for services, industry, residential buildings, holiday buildings and roads) and cover the years 2000-2010.
Author Justyna Tanaś (WZ / KTOiZ)
Justyna Tanaś,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsNon-agricultural Forms of Land Use in the Communes of Poznań Agglomeration
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol12
No4
Pages437-455
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishstruktura użytkowania gruntów, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, strefa podmiejska
Keywords in Englishstructure of land use, tenure structure, excluding land from agricultural production, suburban zone
Abstract in PolishW ostatnich latach można zaobserwować zjawisko aktywizacji terenów podmiejskich, na których zachodzi nasilony proces suburbanizacji. Cechą tego procesu jest dynamiczny rozwój obszarów peryferyjnych miast i stref podmiejskich, czego wyrazem jest rozlewanie się miast (urban sprawl) i zajmowanie pod zabudowę terenów użytkowanych dotychczas przez rolnictwo i inne rodzaje działalności. Zachodzące w strefie podmiejskiej zmiany funkcjonalne polegają na zmianie rolniczego użytkowania i przekwalifikowaniu gruntów, zwłaszcza na: mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne. Celem artykułu jest przedstawienie kierunków zmian użytkowania gruntów w gminach aglomeracji poznańskiej (17 gmin). Podstawą analiz były zestawienia zbiorcze gruntów według stanu na dzień 1 stycznia z lat 1995, 2000, 2005 i 2010 uzyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz dane dotyczące powierzchni wyłączonych gruntów rolnych z produkcji w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego, z uwzględnieniem ich struktury (grunty orne, łąki, pastwiska, torfy i inne grunty rolne), klas bonitacyjnych oraz celu, na jaki zostały wyłączone (pod usługi, przemysł, zabudowę mieszkaniową, zabudowę letniskową oraz pod drogi), obejmujące lata 2000-2010.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?