Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu

Justyna Światowiec-Szczepańska , Arkadiusz Kawa

Abstract

With the increasing popularity of a network approach in management one can note a certain conceptual confusion, which can be a significant barrier to the development of network theory. The aim of the article is to indicate the main definitional dilemmas and approaches in network research in management. An attempt has been made to answer the following two questions: is there a widely acceptable conceptual framework in management science that network researchers can use for research in different contexts?; what are the differences in research approaches to networks in management science? Three main criteria were adopted to identify the types of network research: a mechanism explaining the functioning of the network, the main purpose of network research and the origin of the network. The article is of a conceptual nature, using an analytical and synthetic approach aimed at organizing the concepts and typologies of network research in management
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsMetaphors, models and theories of the network in management sciences
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2018
No2 (182)
Pages79-91
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsieci, modele sieci, teorie sieci, typologia sieci
Keywords in Englishnetworks, network models, network theories, network, typology
Abstract in PolishWraz ze wzrostem popularności podejścia sieciowego w zarządzaniu zauważa się pewien chaos pojęciowy, który może stanowić istotną barierę w rozwoju teorii sieci. Celem artykułu jest wskazanie głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Podjęto próbę odpowiedzi na dwa następujące pytania: Jakie są różnice w stosowanych w zarządzaniu podejściach badawczych do sieci? Czy w naukach o zarządzaniu istnieje powszechne akceptowalna baza koncepcyjna, którą badacze sieci mogą wykorzystać do badań w różnych kontekstach? Do identyfikacji typów badań sieci przyjęto trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz pochodzenie sieci. Artykuł ma charakter koncepcyjny, wykorzystujący podejście analityczno-syntetyczne zmierzające do uporządkowania pojęć i typologii badań sieci w zarządzaniu
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?