Dysproporcje regionalne w zakresie działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce w latach 2007-2017 - ujęcie regionalne

Paweł Łopatka

Abstract

The aim of the article is to present regional disparities (at voivodship level) in Poland in terms of size and expenditure related to the sector conducting research and development activities. Additionally, the dynamics of changes in selected indicators related to the development pace of this sector of the economy is presented. The time period covered by the study is the period from 2007 to 2017. The following research methods were used to achieve the assumed goal: literature analysis, statistical (average annual rate of change) and spatial (cartogram, point bonitation method). The basic conclusion, which a result from the conducted research is the confirmation of the following relationship, that the less developed region in terms of socio-economic, the dynamics of changes associated with the research and development sector is greater.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsRegional disparities in the field of research and development (R & D) in Poland in 2007-2017 - regional approach
Pages279-288
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : Nauki humanistyczne i społeczne. Część 1, 2019, Idea Knowledge Future , ISBN 978-83-951445-5-4, 429 p.
Keywords in Polishdziałalność badawcza i rozwojowa, B+R, dysproporcje regionalne, nakłady wewnętrzne na B+R
Keywords in Englishresearch and development, R & D, regional disparities, internal R & D expenditure
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie dysproporcji w ujęciu regionalnym (na poziomie województw) w Polsce pod względem wielkości sektora oraz nakładów związanych z sektorem prowadzącym działalność badawczą oraz rozwojową. Dodatkowo przedstawiono dynamikę zmian wybranych wskaźników związanych z tempem rozwojowym tego sektora gospodarki. Zakres czasowy, którym zostały objęte badania, to okres od 2007 do 2017 roku. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano następujące metody badawcze analiza literatury, statystyczna (średnioroczne tempo zmian) oraz przestrzenna (kartogram, metoda bonitacji punktowej). Podstawowym wnioskiem, który wynika z wykonanych badań jest potwierdzenie następującej zależności, że im słabiej rozwinięty regionem pod względem społeczno-gospodarczym tym dynamika zmian związana z sektorem badawczo-rozwojowym jest większa.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne-2019-cz-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-12-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?