The Efficiency of Stock Market Indices in Poland - the Empirical Evidence

Marcin Flotyński

Abstract

Investors on the stock market evaluate the performance of their portfolios in terms of the rate of return that is achievable. Furthermore, often the analysis of risk connected with an investment is taken into consideration. The relation between these two categories can serve to assess various assets in the context of efficient portfolios in Markowitz's sense. The more positive this relation is, the more efficient is a portfolio. The article is based on the empirical study of efficiency of stock market indices quoted on the Warsaw Stock Exchange and their development throughout the years of 2008-2013. There are 11 sector indexes, WIG20 and WIG compared to each other in the research. The article focuses on the practical application and description of efficiency measurement methods such as Sharpe Ratio, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Information Ratio, and Sortino Ratio. It also discussess values of Pearson's correlation and beta coefficient which is evaluated with the use of linear regression model. The aim of the study is to evaluate the most efficient indexes (treated as potential portfolios and investment objectives) and to compare their efficiency with WIG. This is done by the comparative analysis of the values of selected efficiency measures. Results are presented in the form of ranking. It emphasizes portfolios (indexes) of shares which had the relation of risk and return better than other indices. As a consequence, such an approach helps potential investors in selecting potentially the most efficient sectors and groups of stocks quoted on the market
Author Marcin Flotyński (UEP)
Marcin Flotyński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsEfektywność indeksów giełdowych w Polsce - ujęcie empiryczne
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 386
Pages27-50
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish portfele efektywne, wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Treynora, alfa Jensena, wskaźnik Sortino
Keywords in English efficient portfolios, Sortino ratio, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s alpha
Abstract in PolishInwestorzy na rynku kapitałowym oceniają wyniki portfeli pod względem osiąganej stopy zwrotu. Zazwyczaj analizują również ryzyko związane z daną inwestycją. Relacja między tymi dwiema kategoriami może służyć do oceny różnorodnych aktywów inwestycyjnych w kontekście pojęcia efektywności portfeli według H. Markowitza. Im korzystniejsza jest relacja zysku do ryzyka, tym bardziej efektywny jest portfel. W artykule przeprowadzono badanie empiryczne efektywności indeksów sektorowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ich kształtowania się w latach 2008-2013. W badaniu porównano 11 indeksów sektorowych, WIG20 i WIG. Głównym zagadnieniem artykułu jest praktyczny opis oraz wykorzystanie miar efektywności portfeli inwestycyjnych, takich jak wskaźnik Sharpe'a, alfa Jensena, wskaźnik Treynora, wskaźnik Sortino oraz Information Ratio. Obliczono również współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik beta, którego wartość oszacowano na podstawie modelu regresji liniowej. Celem artykułu jest wskazanie najbardziej efektywnych sektorowych indeksów giełdowych (traktowanych jako potencjalne portfele, w które inwestor może zainwestować, odwzorowując skład indeksu) i porównanie ich efektywności z indeksem WIG. Przeprowadzono analizę porównawczą wyselekcjonowanych wskaźników efektywności portfeli. Rezultaty badania zaprezentowano w formie rankingu, na podstawie którego wskazano najbardziej efektywne portfele, mające najkorzystniejszą relację osiągniętej stopy zwrotu i ryzyka. Takie podejście jest pomocne w wyselekcjonowaniu potencjalnie najbardziej efektywnych sektorów i grup akcji spółek notowanych na rynku kapitałowym
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.02
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?