The Strategy of Reindustrialization of the European Union and Transformation of Supply Chains

Yuliia Bulhakova , Grygorii Mozolevych

Abstract

Deindustrialisation in the European Union has resulted in relocation of production to cheaper Asian countries by many companies, extension of the supply chains and a wide dissemination of their particular links. However, some factors that have appeared recently may radically change the situation. These include: -- the activities of organizations for the protection of human rights and nature, which substantially hinder large brands from continuing the trend of minimising their costs; -- the growing need of reducing the product supply time in order to satisfy unpredictable demand; -- the adoption by the European Commission (EC) a strategy of reindustrialisation of the European Union (EU) as a solution to the financial crisis. Taking the above into consideration, a research problem has emerged, leading to the following questions: does reindustrialisation affect supply chains and how, and is it possible to predict these changes? The aim of this paper is to explain and assess the intensity of the European Union reindustrialisation process and to develop knowledge about its potential impact on supply chains.
Author Yuliia Bulhakova (WZ / KLiT)
Yuliia Bulhakova,,
- Department of Logistics and Transport
, Grygorii Mozolevych - Ministry of Education and Science of Ukraine
Grygorii Mozolevych,,
-
Other language title versionsStrategia reindustrializacji Unii Europejskiej a transformacja łańcuchów dostaw
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6 (377), tom II
Pages41-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreindustrializacja, Unia Europejska, logistyka, łańcuchy dostaw
Keywords in Englishreindustrialisation, European Union, logistics, supply chains
Abstract in PolishWykorzystywanie deindustrializacji w Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie działalności produkcyjnej wielu przedsiębiorstw do krajów azjatyckich o niskich kosztach, a w konsekwencji wydłużenie łańcuchów dostaw oraz silne rozproszenie poszczególnych jego ogniw. Jednak obecnie pojawiły się czynniki, które mogą radykalnie zmienić sytuację. Należą do nich między innymi: -- aktywna działalność organizacji ochrony praw człowieka oraz przyrody, co znacząco utrudnia „wielkim markom” utrzymanie trendu minimalizowania kosztów; -- coraz większa potrzeba skracania czasów przepływu w celu zaspokojenia nieprzewidywalnego popytu; -- przyjęcie przez Komisję Europejską (KE) strategii reindustrializacji Unii Europejskiej (UE) jako sposobu na wyjście z kryzysu finansowego. Na tle tych wydarzeń powstał problem badawczy skłaniający do sformułowania następujących pytań: Czy reindustrializacja wpływa na łańcuchy dostaw i jak oraz czy w ogóle można przewidzieć takie zmiany? Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie i ocena siły procesów reindustrializacji Unii Europejskiej oraz budowanie wiedzy o tym, jaki jest ich potencjalny wpływ na łańcuchy dostaw.
URL https://www.researchgate.net/publication/337306812_The_strategy_of_reindustrialization_of_the_European_Union_and_transformation_of_supply_chains
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?