Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży

Katarzyna Sempruch-Krzemińska

Abstract

An issue of considerations is discussion on the symbolic and social dimension of contemporary brands and its impact on apparel consumers' behaviour. In her article, the author presented secondary research findings - literature studies in the area of contemporary branding and the issues related to fashion. The literature review was supplemented with author's reflections as well as market examples being an illustration of the theoretical approach. As an analysis of the topic-related literature shows, the contemporary importance of consumer goods consists mainly in the ability to conveyance and communication of the cultural importance. This means that the times when we used to buy goods due to their functional value had long ago passed away. At present, we in our choices are guided by what a given product or brand say of ourselves, what they mean to our environment, what meaning they entail. This general statement refers to the brand's functions named symbolism and social dimension. These functions have for a long time been present in the subject literature. However, the present market realities and the direction of sociocultural changes cause that they gain in importance. For marketers, this means the need to modify the approach do brand management. The considerations presented in the article, through an in-depth analysis of the symbolic and social dimension of the brand, suggest the direction of those modifications.
Author Katarzyna Sempruch-Krzemińska (WT / KMP)
Katarzyna Sempruch-Krzemińska,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsSymbolic and Social Dimension of the Brand - Impact on Apparel Users Behaviour
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages80-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarka, zachowania konsumentów, branża odzieżowa
Abstract in PolishPodmiotem rozważań jest dyskusja nad symbolicznym oraz społecznym wymiarem współczesnych marek oraz jego wpływem na zachowania konsumentów odzieży. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wtórnych - studiów literaturowych w obszarze współczesnego brandingu oraz zagadnień związanych z modą. Przegląd literatury uzupełniony został o przemyślenia autorki oraz przykłady rynkowe będące zobrazowaniem ujęcia teoretycznego. Jak wynika z analizy literatury tematu, współczesne znaczenie towarów kon-sumpcyjnych polega głównie na zdolności do przenoszenia i komunikowania znaczenia kulturowego. Oznacza to, że czasy, kiedy kupowaliśmy towary ze względu na ich wartość funkcjonalną, dawno już minęły. Obecnie w swoich wyborach kierujemy się tym, co dany produkt czy marka mówią o nas samych, co oznaczają dla naszego otoczenia, jakie znaczenie się za nimi kryje. Ta ogólna konstatacja odnosi się do funkcji marki określanych mianem symbolizmu oraz społecznego wymiaru. Funkcje te od dawna figurują w literaturze tematu. Jednak obecne realia rynkowe i kierunek zmian społeczno-kulturowych powodują, że zyskują na znaczeniu. Dla marketerów oznacza to konieczność modyfikacji podejścia do zarządzania marką. Rozważania ujęte w artykule, poprzez pogłębioną analizę symbolicznego i społecznego wymiaru marki, sugerują kierunek tych modyfikacji.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d6e50e2e-1e2c-4cdc-ac5f-6ba4b9625055/c/IBRKK_handel_wew_1-2014.80-88.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?