Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań

Dariusz Nowak , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

Amongst many methods of strategic management special attention should be paid to the concept of core competencies which is an excellent, modern tool of competitiveness. Its essence comes from the belief that the differentiated framework used to drive economic activities requires the use of different ways of achieving its objectives. Such is the way described by a set of unique, rare, and above all, personalized assets which together form the specificity and nature of the organization. There- fore the company has the task of searching for these characteristics and attributes as well as their evaluation and possible development. It should be noted, however, that the identification of key competencies is not an easy process. Enterprises face many problems, especially in the assessment of their impact on the strategic position. Taking into account the importance of the concept of core competencies in strategic activities of the company, the purpose of the article was to identify and assess the basic attributes of the organization and present them in a comprehensive format by size criteria. The in-depth surveys, conducted in 2012, on a group of several hundred traders, were the basis for the analysis presented.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsIdentification and Evaluation of Industrial Companies' Core Competencies - Results of the Research
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages52-69
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishatuty organizacji, rozwój, pozycja strategiczna, kluczowe kompetencje, strategia przedsiębiorstwa
Keywords in Englishstrengths of company, development, strategic position, core competences, corporate strategy
Abstract in PolishSpośród wielu metod zarządzania strategicznego na szczególną uwagę zasługuje koncepcja kluczowych kompetencji, która stanowi doskonałe i nowoczesne narzędzie walki konkurencyjnej. Jej istota sprowadza się do przekonania, że zróżnicowane ramy prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają wykorzystanie różnych dróg osiągania wyznaczonych celów. Droga taka opisana jest przez zestaw wyjątkowych, rzadkich, i przede wszystkim zindywidualizowanych atutów, które wspólnie tworzą specyfikę i naturę organizacji. Zadaniem, jakie pojawia się przed przedsiębiorstwem, jest zatem poszukiwanie tych cech i atrybutów, ich ocena i ewentualny rozwój. Należy jednak podkreślić, że identyfikacja kluczowych kompetencji nie jest procesem łatwym, przedsiębiorstwa napotykają szereg trudności, zwłaszcza w procesie oceny ich wpływu na pozycję strategiczną. Biorąc pod uwagę znaczenie koncepcji kluczowych kompetencji w strategicznej działalności przedsiębiorstwa, za cel artykułu przyjęto identyfikację i ocenę podstawowych atrybutów organizacji oraz przedstawienie ich w układzie kompleksowym i rodzajowym według kryterium wielkości. Podstawą ukazanych analiz były po- głębione badania ankietowe prowadzone w 2012 r. na grupie kilkuset podmiotów gospodarczych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.3
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/03_nowak_wojtkowiak.pdf
Languagepl polski
File
03_nowak_wojtkowiak_SOEP_2016_4_2.pdf 161.64 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?