Sustainability of fiscal policy in Polish voivodeships

Monika Banaszewska

Abstract

The recent financial and economic crisis turned out to be a catalyst for a sovereign debt crisis in some countries. As a result, the issue of fiscal (in)sustainability has been high on the agenda of economic research and economic policy. In the case of a decentralized government system one should take into account the division of public debt between respective levels of the government. The aim of the article is to verify whether Polish voivodeships conduct sustainable fiscal policies. The impact of fiscal equalization scheme (both vertical and horizontal ones) is also considered. In particular, it is worth examining whether fiscal rules imposed on local government entities counterbalance a soft budget constraint problem. The article uses panel data analysis in conjunction with Bohn's model of fiscal sustainability. The results of the analysis support the hypothesis of sustainability of fiscal policies in Polish voivodeships in the period 2004-2012
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsStabilność polityki fiskalnej w polskich województwach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No482
Pages9-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamorząd lokalny, dług publiczny, model Bohna
Keywords in Englishlocal government, public debt, Bohn’s model
Abstract in PolishNiedawny kryzys finansowy i gospodarczy okazał się katalizatorem kryzysu zadłużenia publicznego w niektórych państwach. W efekcie zagadnienie (nie)stabilności fiskalnej zajęło priorytetowe miejce w badaniach naukowych i polityce gospodarczej. W przypadku państw o zdecentralizowanej strukturze należy wziąć pod uwagę podział długu publicznego między poszczególne szczeble administracji. Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy polskie województwa prowadzą stabilną politykę fiskalną. Uwzględniono również wpływ systemu wyrównywania dochodów (zarówno pionowego, jak i poziomego). W szczególności, warte przeanalizowania jest to, czy reguły fiskalne nałożone na jednostki samorządu terytorialnego stanowią przeciwwagę dla problemu tzw. miękkich ograniczeń budżetowych. W artykule wykorzystano analizę danych panelowych w połączeniu z modelem stabilności fiskalnej Bohna. Rezultaty badań wspierają hipotezę, że polskie województwa prowadziły stabilną politykę fiskalną w latach 2004-2012
DOIDOI:10.15611/pn.2017.482.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38764
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-18)
Additional fields
Tytuł numeruWrocław Conference in Finance: Contemporary trends and challenges
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?