Determinanty trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych w Polsce na tle wybranych państw Europy Zachodniej

Adam Majchrzak

Abstract

In Western Europe the lease is the dominant form of land management in agriculture. This is not only due to the tradition of this institution, but also to the scope of the regulations that guarantee the stability of the legal relationship and ensure the independence of the lessee in production process based on the subject of the lease. This article attempts to assess the instruments for the protection of farming on leased agricultural land in Poland in comparison with solutions applicable in after countries of Western Europe. In this paper, a review of regulations relating to the length of the lease, the obligation to care for the preservation of the quality of the resource, as well as the criteria for determining the amount of the rent, is examines. On this basis, it has been shown that the regulations determining the stability of the lease in Poland deviate far from the norms provided in most Western European countries. This implies that the legal position of a lessee in Poland is weaker than it is in the rest of Western Europe, which is a negative assessment from point of view the of agrarian structure in Poland.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsDeterminants of the Sustainability of Farming on Leased Agricultural Land in Poland in Comparison With Selected Western European Countries
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages15-27
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdzierżawa, grunty rolne, trwałość, zasady prawidłowej gospodarki, czynsz
Keywords in Englishlease, agricultural land, sustainability, principles of proper management, the rent
Abstract in PolishW państwach Europy Zachodniej dzierżawa jest dominującą formą gospodarowania gruntami rolnymi. Jest to uwarunkowane zarówno tradycją tej instytucji, ale także zakresem regulacji prawnych, które gwarantują trwałość stosunku prawnego oraz zapewnią dzierżawcy samodzielność prowadzenia działalności wytwórczej w oparciu o przedmiot dzierżawy. Celem artykułu jest próba oceny instrumentów służących ochronie gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych w Polsce, na tle rozwiązań mających zastosowanie w państwach Europy Zachodniej. W niniejszej pracy dokonano przeglądu regulacji dotyczących kształtowania długości stosunku dzierżawy, obowiązku dbania o zachowanie jakości zasobu, a także kryteriów determinujących wysokość czynszu dzierżawnego. Na tej podstawie wykazano, iż regulacje prawne determinujące trwałość dzierżawy w Polsce, dalece odbiegają od unormowań przewidzianych w większości państw Europy Zachodniej. To powoduje, iż także pozycja prawna dzierżawcy w Polsce jest słabsza niż ma to miejsce na zachodzie Europy, co oceniane jest za zjawisko niekorzystne dla struktury agrarnej Polski.
DOIDOI:10.14595/PIES/01/001
URL http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/01_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Majchrzak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?