The redistribution function in Poland’s agricultural budgets in the long term

Andrzej Czyżewski , Ryszard Kata , Anna Matuszczak

Abstract

The study specifies the premises and purposes of the redistribution function of budget expenditures on agriculture. It determines the amount of expenditures fulfilling these purposes in Poland’s agricultural budgets in 1995–2018. An attempt was also made to assess their effects in the context of the dynamics of farmers’ income, the disparity between farmers’ income and the incomes of other social and professional groups, as well as intrasectoral disproportion in farm household income. It was demonstrated that the increase of budget expenditures on agriculture in 2004 contributed to a real increase of farmers’ income and a decrease in the disparity between the income of farm households and the income of households in general and of working households. However, the increase of redistribution expenditures did not reverse the progressing process of farm household income polarisation.
Author Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Andrzej Czyżewski,,
-
, Ryszard Kata - Uniwersytet Rzeszowski, MNiSW [80]
Ryszard Kata,,
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages25-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet rolny, funkcja redystrybucyjna, dochód dyspozycyjny, gospodarstwo rolne
Keywords in Englishagricultural budget, redistribution function, disposable income, farm
Abstract in PolishW opracowaniu określono przesłanki i cele funkcji redystrybucyjnej wydatków budżetowych na rolnictwo oraz ustalono wielkość wydatków, dzięki którym można było zrealizować te cele w budżetach rolnych Polski w latach 1995–2018. Podjęto także próbę oceny ich efektów w kontekście dynamiki dochodów rolników, dysparytetu dochodów rolników względem innych grup społeczno-zawodowych, a także wewnątrzsektorowych dysproporcji dochodowych gospodarstw rolniczych. Wykazano, że zwiększenie wydatków budżetowych na rolnictwo od 2004 roku przyczyniło się do realnego wzrostu dochodów rolników oraz zmniejszenia dysparytetu dochodowego gospodarstw rolniczych względem gospodarstw domowych ogółem i pracowniczych. Wzrost wydatków redystrybucyjnych nie odwrócił jednakże postępującego procesu polaryzacji dochodowej gospodarstw rolniczych.
DOIDOI:10.22630/ASPE.2019.18.2.16
URL https://js.wne.sggw.pl/index.php/aspe/article/view/1938
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?