Unia bankowa oraz jej wpływ na nadzór finansowy w Polsce

Krystian Kursa

Abstract

In the European Union there is a rapid development of supervision in the form of a common Banking Union for the euro area. It is an innovative, complex and far-reaching reform project aimed at institutional and regulatory changes. The concept of a Banking Union was a response to the behavior of banks during the global financial crisis, and according to its target objectives, it is to increase the level of financial stability in the European Union. The aim of the study is to determine the positive and negative impacts on financial supervision in Poland with the functioning of the Banking Union. Considering the point of creating Banking Union, one should also recall the hypothesis that, according to economists and political scientists, it is a necessary complement to Economic and Monetary Union. In addition, there is also escalating opinion that supervision in the form of Banking Union will significantly overcome the debt crisis in the European Union as evidenced by standardizing prevention mechanisms, as well as sanction mechanisms against high-risk institutions. The project Banking Union is very intensely discussed both in the euro zone and beyond. It should be noticed, that although Banking Union is obligatory only for the euro area countries, also in Poland, there is a discussion between supporters and opponents of a centralized European supervision. It should also be mentioned that, in comparison with the countries of the euro zone, Polish financial system survived the period of global crisis very well. Article devoted to the subject of discussion is fully justified, because the creation of a Banking Union is not indifferent to Polish banks, whose considerable share is located in the euro area countries.
Author Krystian Kursa (UEP)
Krystian Kursa,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsBanking Union and its Impact on Financial Supervision in Poland
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2016
No2 (71)
Pages79-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishunia, bank, nadzór, zarządzanie, kontrola
Abstract in PolishW Unii Europejskiej w szybkim tempie następuje rozwój nadzoru pod postacią wspólnej unii bankowej dla strefy euro. Jest to innowacyjny, skomplikowany i daleko idący projekt reformy mającej na celu zmiany instytucjonalne i regulacyjne. Koncepcja unii bankowej była odpowiedzią na zachowanie banków w okresie globalnego kryzysu finansowego i wedle jej docelowych założeń ma zwiększyć poziom stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Celem badań jest określenie pozytywnych i negatywnych wpływów na nadzór finansowy w Polsce przy funkcjonowaniu unii bankowej. Rozważając sens tworzenia unii bankowej, należy także przywołać hipotezę, iż według ekonomistów i politologów jest ona koniecznym uzupełnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Dodatkowo, istnieje także eskalująca opinia, iż nadzór w postaci unii bankowej wpłynie znacząco na przezwyciężenie kryzysu zadłużenia Unii Europejskiej, o czym świadczy ujednolicenie mechanizmów zapobiegawczych, jak i sankcyjnych wobec instytucji wysokiego ryzyka. Projekt unii bankowej jest bardzo intensywnie dyskutowany, zarówno w krajach strefy euro jak i poza nią. Należy zaznaczyć, iż pomimo, że unia bankowa jest obligatoryjna tylko dla krajów strefy euro, to także w Polsce prowadzona jest dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami scentralizowanego nadzoru europejskiego. Nie należy również zapominać, iż w porównaniu z krajami strefy euro, polski system finansowy bardzo dobrze przetrwał okres globalnego kryzysu. Artykuł poświęcony przedmiotowej dyskusji jest w pełni uzasadniony, ponieważ powstanie unii bankowej nie jest obojętne dla polskich banków, których znaczący udział faktycznie znajduje się w krajach strefy euro.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?