Ecological Ethics. Values and Norms in Local Rural Communities

Włodzimierz Kaczocha , Jan Sikora

Abstract

An important role in sustainable rural development, involving economy, local communities and nature, should be played by ethics. This paper presents a theoretical and empirical characterization of basic problems of ecological ethics. First and foremost, the study characterizes the philosophical fundamentals of this ethics, with emphasis on ontological and anthropological views of selected thinkers. A universal concept of ecological ethics was proposed, containing values and moral norms that point to realization of this concept. Furthermore, the paper emphasizes empirical aspects of ecological ethics which manifest themselves in the awareness of inhabitants of rural areas. With respect to this topic, we presented selected results of the empirical survey carried out in rural areas in Poland by the Ministry of Agriculture and Rural Development. The presentation of these results was preceded by a short discussion about relationships between ecological ethics and market economy ethics. The paper is based on the analysis of the related literature, legal documents and results of empirical surveys.
Autor Włodzimierz Kaczocha
Włodzimierz Kaczocha
-
, Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
Inne wersje tytułuEtyka ekologiczna. Wartości i normy w odniesieniu do społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Rok wydania2016
Nr1 (39)
Paginacja69-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimetyka ekologiczna, wartości, normy, świadomość ekologiczna, mieszkańcy wsi
Słowa kluczowe w języku angielskimecological ethics, values, norms, ecological awareness, rural inhabitants
Streszczenie w języku polskimW zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, obejmującym gospodarkę, społeczności lokalne i przyrodę, istotną rolę powinna spełniać etyka. W artykule przedstawiamy teoretyczną i empiryczną charakterystykę podstawowych zagadnień etyki ekologicznej. W pierwszej kolejności scharakteryzowano jej filozoficzne podstawy, zwracając uwagę na poglądy ontologiczne i antropologiczne wybranych myślicieli. Zaproponowano uniwersalną koncepcję etyki ekologicznej, w której zawarte zostały odpowiednie wartości oraz normy moralne, wskazujące na ich realizację. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na empiryczną stronę etyki ekologicznej, która przejawia się w świadomości mieszkańców wsi. Przedstawione zostały wybrane wyniki badań empirycznych na ten temat, przeprowadzonych na polskiej wsi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki te poprzedza krótka dyskusja poświęcona relacjom etyki ekologicznej z etyką gospodarki rynkowej. Artykuł powstał na bazie analizy odpowiedniej literatury przedmiotu, dokumentów urzędowych oraz rezultatów badań empirycznych.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.8
URL http://www.jard.edu.pl/pub/8_1_2016.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?