Zarządzanie strategiczne wobec wyzwań wynikających ze zmiennego otoczenia

Jacek Jóźwiak

Abstract

In the process of strategic management in order to improve the planning, implementation and control of the business strategy, particularly important number of management tools that are essential for organizations due to the rapidly changing environment. The aim of this paper is to present selected by the author of the tools in strategic management and presentation of project Scorecard. In the first place in the development of strategic management is characterized as a process oriented to optimize the relationship between the objectives of the company and its internal resources and the opportunities and threats existing in the market. In the following strategy was discussed scene in three perspectives: the Balanced Scorecard, schools of real options and the concept occasion. Author in the final part of the article based on research conducted in a multi-manufacturing company presents a project developed the Balanced Scorecard.
Author Jacek Jóźwiak (UEP)
Jacek Jóźwiak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsStrategic Management to the Challenges Caused by a Changing Environment
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2015
No5
Pages37-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZmienność, Otoczenie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników, Opcje realne
Keywords in EnglishVariability, Enterprise environment, Strategic management, Balanced Scorecard (BSC), Real options
Abstract in PolishW procesie zarządzania strategicznego dla usprawnienia planowania, implementacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa szczególnego znaczenia nabierają liczne narzędzia zarządzania, które stają się dla organizacji istotne z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych narzędzi w zakresie zarządzania strategicznego oraz prezentacja projektu strategicznej karty wyników. W pierwszej kolejności w opracowaniu scharakteryzowano zarządzanie strategiczne jako proces zorientowany na optymalizowanie relacji pomiędzy celami przedsiębiorstwa a jego zasobami wewnętrznymi oraz szansami i zagrożeniami występującymi na rynku. W dalszej części omówiono ujęcie strategii w trzech perspektywach: strategicznej karty wyników, szkoły opcji realnych oraz koncepcji okazji. W końcowej części artykułu na podstawie przeprowadzonych badań w wielozakładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym opracowany projekt strategicznej karty wyników.
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?