Kapitał z aktualizacji wyceny jako pozycja ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Valuation at fair value responds to the growing information needs, in particular the information on opportunities to generate future cash flows, the current value of assets, or about the risk of future cash flows. IAS 41 “Agriculture” requires the valuation of plant biological assets at fair value and requires the recognition of the effects of fair value measurement on the financial result of the period. Valuation at fair value can lead to unrecognized revenue and expenses. The aim of this paper is to focus on the issue of recognizing the effects of valuation of plant biological assets at fair value in accordance with IAS 41 “Agriculture” in the financial result of the period and to propose an alternative way of recognizing the effects of valuation in revaluation reserve. Empirical studies have proven that it is reasonable to recognize the effects of the measurement of plant biological assets at fair value in revaluation reserve
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsRecognition of the Effects of Valuation of Plant Biological Assets at Fair Value in Revaluation Reserve
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No484
Pages151-164
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish kapitał z aktualizacji wyceny, wartość godziwa, roślinne aktywa biologiczne, wycena, ryzyko
Keywords in Englishrevaluation reserve, fair value, plant biological assets, valuation, risk
Abstract in PolishWycena w wartości godziwej stanowi odpowiedź na wzrastające potrzeby informacyjne, w szczególności dotyczące informacji o możliwościach generowania przyszłych przepływów pieniężnych, bieżącej wartości zasobów czy o ryzyku przyszłych przepływów pieniężnych. MSR 41 „Rolnictwo” nakazuje wycenę roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej oraz obliguje do ujmowania skutków wyceny w wartości godziwej na wynik finansowy okresu, co może prowadzić do ujęcia przychodów i kosztów, które na skutek oddziaływania niekorzystnych czynników atmosferycznych nigdy nie zostaną zrealizowane. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej zgodnie z MSR 41 „Rolnictwo” w wyniku finansowym okresu oraz zaproponowanie alternatywnego sposobu ujmowania skutków wyceny w kapitale z aktualizacji wyceny. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że zasadne jest ujmowanie skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej w kapitale z aktualizacji wyceny.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.484.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/38317/Obrzezgiewicz_Kapital_z_Aktualizacji_Wyceny_Jako_Pozycja_Ujmowana_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?