The phenomenon of cyclical fluctuations on the pork market - global perspective

Sebastian Stępień , Jan Polcyn

Abstract

The aim of publication was to recognize the characteristics and morphology of today’s hog cycle. The hypothesis was that known in the economy since the second half of the nineteenth century hog cycle is also a typical phenomenon in the contemporary economy. It is also claimed that cyclical supply changes of pig meat are not synchronized between countries. Fluctuations in production are country-specific and are influenced by local conditions. While in the case of pork prices there is a characteristic broad convergence of cycle between countries. Development of world trade exchange and economic integration of groups of countries lead to uniformity of cyclical changes in prices. The study included the world economy and eight selected countries with the largest share in the global production and/or foreign trade. The time range of empirical analysis (analyzing fluctuations in supply and prices) concerned the period 1991-2012.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Jan Polcyn - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Jan Polcyn,,
-
Other language title versionsFenomen wahań cyklicznych na rynku żywca wieprzowego – perspektywa globalna
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol20
No1
Pages382-396
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrynek żywca wieprzowego, wahania cykliczne, ceny, podaż, skala globalna
Keywords in Englishpork meat market, cyclical fl uctuations, supply, prices, global perspective
Abstract in PolishCelem publikacji jest wskazanie cech i morfologii współczesnego cyklu świńskiego. Postawiono hipotezę, że znany w ekonomii od II połowy XIX wieku cykl świński jest cechą typową także dla współczesnej gospodarki. Jednocześnie twierdzi się, że wahania cykliczne podaży mięsa wieprzowego nie podlegają synchronizacji pomiędzy państwami. Fluktuacje produkcji są specyfi czne dla danego kraju i kształtują się pod wpływem lokalnych uwarunkowań. Natomiast w przypadku cen żywca wieprzowego charakterystyczna jest duża zbieżność cyklu między poszczególnymi krajami. Zwiększenie wymiany handlowej i integracji gospodarczej krajów prowadzi do ujednolicenia cyklicznych zmian cen. Badaniem objęto gospodarkę światową oraz 8 wybranych krajów o największym udziale w globalnej produkcji i/lub handlu zagranicznym mięsem wieprzowym. Zakres czasowy analizy empirycznej (analiza wahań podaży i cen) dotyczy okresu 1991–2012.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0046
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2016.20.issue-1/manment-2015-0046/manment-2015-0046.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*3 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?