Zmiany demograficzne i ich następstwa dla wybranych obszarów polityki społecznej w dużych miastach w Polsce

Elżbieta Gołata , Ireneusz Kuropka

Abstract

The paper presents the changes in the basic elements of natural movement in Poland in selected large cities in the early XXI century and their predictable course until 2035. The result of the fall in the number of births and the mortality rate is progressive aging of Polish society. This reduces not only the population of Poles but also leads to disturbing changes in demographic renewal and pose new challenges of social policy. Study results showed that in the year 2025 in the field of education at elementary and secondary level, maintaining the value of indicators characterizing the availability of students to teachers and the material base level of the year 2012 will require a significant enlargement of resources in staff and equipment. However, already in 2035 as large means will no longer be needed. As regards to the entire considered time horizon, that is, by 2035 to maintain the availability of elderly people to hospital services and institutional social assistance requires a substantial expansion of units designed to provide such benefits
Author Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
, Ireneusz Kuropka - Wroclaw University of Economics
Ireneusz Kuropka,,
-
Other language title versionsDemographic Changes and Their Consequences for Selected Areas of Social Policy in the Major Cities in Poland
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No223
Pages162-173
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstarzenie się społeczeństwa, konsekwencje przemian demograficznych dla rozwoju dużych miast, polityka społeczna, edukacja, ochrona zdrowia
Keywords in Englishageing, consequences of demographic change for the development of large cities, social policy, education, health
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zmiany podstawowych elementów ruchu naturalnego w Polsce na początku XXI w. oraz ich przewidywany przebieg do 2035 r. w wybranych dużych miastach. Efektem spadku liczby urodzeń oraz umieralności jest postępujące starzenie się społeczeństwa polskiego. Zmniejsza się nie tylko liczebność populacji Polaków, ale następują również niepokojące, z punktu widzenia odnawialności pokoleń, zmiany. Stawiają one nowe wyzwania polityce społecznej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że w perspektywie 2025 r. w obszarze edukacji na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów utrzymanie wartości wskaźników charakteryzujących dostępność uczniów do nauczycieli i bazy materialnej na poziomie 2012 r. będzie wymagać znacznego poszerzenia zasobów kadrowych i rzeczowych. W 2035 r. tak duże zasoby nie będą już potrzebne. W całym rozważanym horyzoncie czasowym, czyli do 2035 r., utrzymanie dostępności ludzi starszych do świadczeń szpitalnych oraz instytucjonalnej pomocy społecznej wymaga natomiast znacznej rozbudowy jednostek przeznaczonych do realizacji takich świadczeń
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_14.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-10-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?