Rola analizy otoczenia w strategiach rozwoju gmin

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

The environment is an inherent part of the analysis of today’s organizations. Researchers are fo-cused on identifying environmental components and characteristics of importance to business managers. There is a deficit in the field of research on the territorial units’ environment, especially as regards formulation of strategic assumptions for their development. The main purpose of this paper is to explain the goals of envi-ronmental analysis in the process of strategic planning of municipal development. New public management and governance are the theoretical framework for this paper. The author indicates that the environmental analysis needs to be a part of the process of formulating municipal development strategies (including strate-gic objectives). This paper is based on in-depth interviews and uses a logical analysis.
Author Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe role of the analysis of the environment in commune development strategies
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (38)
Pages87-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategia rozwoju gminy, cel strategiczny, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie
Keywords in Englishcommune development strategy, strategic objective, new public management, governance
Abstract in PolishOtoczenie stanowi nierozerwalny element analizy funkcjonowania współczesnych organizacji. Badacze skupiają się na identyfikacji elementów i cech otoczenia istotnych z punktu widzenia zarządzających przedsiębiorstwami. Występuje deficyt w zakresie badań nad otoczeniem jednostek terytorialnych, w szczególności w kontekście formułowania założeń strategicznych ich rozwoju. Celem artykułu było wyjaśnienie istoty analizy otoczenia podejmowanej w procesie planowania strategicznego rozwoju gmin. Za podstawę teoretyczną przyjęto nowe zarządzanie publiczne i współzarządzanie. Wskazano na potrzebę uwzględnienia analizy otoczenia w procesie wyboru celów strategicznych gmin i formułowania strategii rozwoju. Odniesiono się do wybranych wyników badania polegającego na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych na te-mat uwarunkowań i kryteriów wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania. Artykuł oparty został na analizie logicznej.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00051
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_1(38)2019_Perska-Temblowska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?