Rola analizy otoczenia w strategiach rozwoju gmin

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

The environment is an inherent part of the analysis of today’s organizations. Researchers are fo-cused on identifying environmental components and characteristics of importance to business managers. There is a deficit in the field of research on the territorial units’ environment, especially as regards formulation of strategic assumptions for their development. The main purpose of this paper is to explain the goals of envi-ronmental analysis in the process of strategic planning of municipal development. New public management and governance are the theoretical framework for this paper. The author indicates that the environmental analysis needs to be a part of the process of formulating municipal development strategies (including strate-gic objectives). This paper is based on in-depth interviews and uses a logical analysis.
Autor Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuThe role of the analysis of the environment in commune development strategies
Tytuł czasopisma/seriiIntercathedra, ISSN 1640-3622, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr1 (38)
Paginacja87-93
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia rozwoju gminy, cel strategiczny, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie
Słowa kluczowe w języku angielskimcommune development strategy, strategic objective, new public management, governance
Streszczenie w języku polskimOtoczenie stanowi nierozerwalny element analizy funkcjonowania współczesnych organizacji. Badacze skupiają się na identyfikacji elementów i cech otoczenia istotnych z punktu widzenia zarządzających przedsiębiorstwami. Występuje deficyt w zakresie badań nad otoczeniem jednostek terytorialnych, w szczególności w kontekście formułowania założeń strategicznych ich rozwoju. Celem artykułu było wyjaśnienie istoty analizy otoczenia podejmowanej w procesie planowania strategicznego rozwoju gmin. Za podstawę teoretyczną przyjęto nowe zarządzanie publiczne i współzarządzanie. Wskazano na potrzebę uwzględnienia analizy otoczenia w procesie wyboru celów strategicznych gmin i formułowania strategii rozwoju. Odniesiono się do wybranych wyników badania polegającego na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych na te-mat uwarunkowań i kryteriów wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania. Artykuł oparty został na analizie logicznej.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00051
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_1(38)2019_Perska-Temblowska.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?