Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

The aim of paper is to estimate the valuation of plant production in progress in the course of using the method of real options and to compare the results of the valuation using the discounted cash flow. In addition, consideration will be the usefulness of the measurement by using real options in the context of the balance sheet valuation of work in progress. Implementation of the objective was supported by critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of real options method. In empirical studies used option valuation resignation, the method of comparative analysis and simulation method. The added value of this publication is to identify restrictions on the method of real options for valuing balance sheet assets, related to the low credibility generated by it.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsReal Options in Valuation of Plant Production in Progress
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), cz.1
Pages635-650
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwycena, opcje rzeczywiste, rachunkowość rolnicza, roślinne aktywa biologiczne, wartość godziwa, wycena, produkcja w toku, zdyskontowane przepływy pieniężne
Keywords in Englishvaluation, real options, agricultural accounting, plant biological assets, fair value, valuation, production in progress, discounted cash flow
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba wyceny roślinnej produkcji w toku za pomocą metody wyceny opcji rzeczywistych oraz porównanie otrzymanych wyników z wyceną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ponadto zbadano użyteczność wyceny za pomocą opcji rzeczywistych w kontekście wyceny bilansowej produkcji w toku. Realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny metodą opcji rzeczywistych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę wyceny opcji rezygnacji, metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest identyfikacja ograniczeń w zastosowaniu metody wyceny opcji rzeczywistych na cele wyceny bilansowej, związanych z małą wiarygodnością generowanych przez nią informacji.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/1-53
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-635.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?