Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie Polski

Sebastian Stępień , Katarzyna Smędzik-Ambroży , Marta Guth

Abstract

The concept of sustainable development emerged in the second half of the twentieth century and played an important role in determining the relationship between economic growth, social development and environmental care. In the first stage of paradigm formation the superiority of environmental issues was recognized, but as the globalization progressed, negative economic and social effects of uneven distribution of income, poverty and social exclusion began to reveal. This issue was also recognized at the European Union level, by i.a. creating sectoral policies, including the Common Agricultural Policy (CAP). One of the most important assumptions of the former and current CAP is to guarantee a decent standard of living for the agricultural population through various forms of support. In order to uphold sustainability, support mechanisms should be designed in such a way as to ensure simultaneously a high level of agricultural income (economic component), a relatively equal distribution of money among agricultural producers (social component) and care for natural resources (environmental component). The aim of this article is to define the impact of the CAP on the level of economic and social sustainability of agricultural holdings in Poland. The authors hypothesize that existing solutions serve to achieve economic sustainability (defined by the ratio of agricultural income to non-agricultural income), but do not balance agricultural holdings with respect to the social component (taking into account income disparities). Methods used in the paper include critical analysis of the literature, meta-analysis, inductive inference methods, as well as selected methods of quantitative analysis - regression and panel analysis. The subject area covers agricultural holdings belonging to Farm Accountancy Data Network (FADN) system, the time range embracing the period 2004-2013.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Impact of the Common Agricultural Policy on the Socio-Economic Sustainability of Farms. An Example of Poland
Journal seriesWieś i Rolnictwo, [Village and Agriculture], ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4 (177)
Pages39-58
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzrównoważenie ekonomiczno-społeczne, Wspólna Polityka Rolna, gospodarstwa FADN, Polska
Abstract in PolishKoncepcja zrównoważonego rozwoju powstała w drugiej połowie XX w. i odegrała istotną rolę w określaniu relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym a dbałością o środowisko naturalne. W pierwszym etapie tworzenia się paradygmatu uznawano wyższość kwestii środowiskowych, jednak wraz z postępującą globalizacją coraz częściej zaczęły ujawniać się negatywne efekty natury ekonomiczno-społecznej, związane z nierównomiernych podziałem dochodu, problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Kwestia ta została dostrzeżona również na poziomie Unii Europejskiej, m.in. poprzez kreowanie polityk sektorowych, w tym Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jednym z ważniejszych założeń WPR jest zagwarantowanie godziwego poziomu życia ludności rolniczej i ma ono być realizowane poprzez różne formy wsparcia. Dla podtrzymania zrównoważonego rozwoju należy przyjąć, że mechanizmy wsparcia powinny być tak skonstruowane, aby zapewnić równocześnie wysoki poziom dochodów rolniczych (element ekonomiczny), relatywnie równy ich podział wśród producentów rolnych (element społeczny) i dbałość o środowisko naturalne (element środowiskowy). Celem artykułu jest określenie wpływu WPR na poziom zrównoważenia ekonomiczno-społecznego gospodarstw rolnych w Polsce. Autorzy stawiają hipotezą, że istniejące rozwiązania służą osiąganiu zrównoważenia ekonomicznego (określonego przez relację dochodów rolniczych do pozarolniczych), nie zmniejszają natomiast dysproporcji dochodowych wewnątrz sektora rolnego, co jest elementem zrównoważenia społecznego. W publikacji wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, metaanalizę, metody wnioskowania indukcyjnego, a ponadto wybrane metody analizy ilościowej regresji i analizy panelowej. Zakres podmiotowy obejmuje gospodarstwa rolne należące do systemu FADN, a czasowy - lata 2004-2013.
DOIDOI:10.7366/wir042017/03
URL http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/643/kwartalnik-nr-4-177-2017
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?