Bliskość przestrzenna jako determinanta współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw sektora usługowego - studium empiryczne

Marcin Olszewski

Abstract

The problem of factors determining university-industry cooperation is becoming more and more popular. This is due to the fact that, on the one hand, there are high expectations related to the effects of cooperation, e.g. in the form of increased innovation and because, especially in service enterprises, the scope of cooperation is still limited. Spatial proximity is perceived as an important factor in establishing and maintaining cooperation. Due to personal contacts and effective communication based on trust, short spatial distance facilitates the transfer of complex and non-codified academic knowledge. The article aims to identify the role of spatial proximity as a determinant of university-industry cooperation. To achieve this goal, an empirical survey on a sample of 383 randomly selected enterprises was conducted. The results indicate that the relation between spatial proximity and the scale and intensity of cooperation is ambiguous. Enterprises located the closest and the furthest from academic centers cooperate with universities the most frequently. Spatial proximity is also conducive to the intensification of cooperation. The paper broadens the understanding of spatial proximity as the determinant of cooperation, by including in the analysis not only the direct influence of distance on cooperation but also by identifying spatial differentiation of channels, motives, and effects of entrepreneurs’ involvement in cooperation with universities.
Author Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
Other language title versionsSpatial Proximity as a Determinant of Cooperation between Universities and Services Sector Enterprises – an Empirical Study
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego], ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol34
No1
Pages49-61
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbliskość geograficzna, przedsiębiorstwa usługowe, relacje, współpraca uczelni i przedsiębiorstw
Keywords in Englishgeographical proximity, relations, service companies, university-industry cooperation
Abstract in Polish Problematyka uwarunkowań współpracy uczelni i przedsiębiorstw budzi coraz większe zainteresowanie. Wynika to z faktu, że z jednej strony istnieją duże oczekiwania związane z efektami kooperacji, np. w formie wzrostu innowacyjności, a z drugiej strony, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych, zakres współpracy jest nadal niewielki. Do istotnych czynników mających wpływ na nawiązanie współpracy należy bliskość przestrzenna. Dzięki osobistym kontaktom i efektywnej komunikacji opartej na zaufaniu mały dystans przestrzenny ułatwia transfer złożonej i nieskodyfikowanej wiedzy akademickiej. Celem artykułu jest identyfikacja roli bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy uczelni i przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego celu wymagało przeprowadzenia badania empirycznego na próbie 383 losowo wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki wskazują, że związek między bliskością przestrzenną a skalą i intensywnością współpracy jest niejednoznaczny. Z uczelniami współpracują najczęściej przedsiębiorstwa zlokalizowane najbliżej i najdalej w stosunku do ośrodków akademickich. Bliskość przestrzenna sprzyja natomiast intensyfikacji współpracy. Praca poszerza rozumienie bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy, dzięki uwzględnieniu w analizie nie tylko bezpośredniego wpływu dystansu na podejmowanie i intensywność współpracy, ale także przez identyfikację przestrzennego zróżnicowania sposobów, motywów i efektów zaangażowania się przedsiębiorców we współpracę z uczelniami.
DOIDOI:10.24917/20801653.341.4
URL https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7093
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?