Wpływ zmiany rynku notowań na spółki publiczne w Polsce

Piotr Zygmanowski

Abstract

The aim of this article is to answer the question how change of the trading system from NewConnect to the main WSE market affected Polish public companies in the area of the rate of return generated for shareholders, liquidity of shares and the acquired capital. The first part of the article presents the structure of the Polish securities market. The second part characterises thoroughly the company debut process on the NewConnect market and the way of the later change in trading. The third part includes the results of research of companies which changed the trading from the NewConnect to the regulated market in the period from 2009 to 22 October 2014. The final part presents the author’s conclusions and indicates the areas which require further analysis. The conducted research allowed for reaching the assumed goal. The obtained results reject the main hypothesis which claims that after the change of trading, companies generate a positive rate of return for their shareholders. The verification of the first of the partial hypotheses allows for its partial acceptance. After the change of the trading system, companies achieve a rise in liquidity of shares in the long run understood as the rise in the turnover value, the rise in the number of concluded transactions and the rise in turnover volume over analogous periods of NewConnect trading. The verification of the second of partial hypotheses claiming that the change of trading allows companies to acquire additional capital, allows for its full acceptance
Author Piotr Zygmanowski (WE / KTPiPP)
Piotr Zygmanowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsImpact of Trading System Changes on Public Companies in Poland
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2015
No144
Pages109-126
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polish rynek NewConnect, rynek główny GPW, zmiana rynku notowań, stopa zwrotu, płynność akcji, pozyskany kapitał
Keywords in EnglishNewConnect market, main WSE market, change of trading, rate of return, liquidity of shares, acquired capital
Abstract in PolishCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak zmiana rynku notowań z rynku NewConnect na rynek główny GPW wpłynęła na polskie spółki publiczne w zakresie stopy zwrotu wygenerowanej dla akcjonariuszy, płynności akcji oraz pozyskanego kapitału. W pierwszej części artykułu przedstawiono strukturę polskiego rynku papierów wartościowych. W drugiej części dogłębnej charakterystyce poddano proces debiutu spółek na rynku NewConnect oraz sposób późniejszej zmiany rynku notowań. Trzecia część artykułu zawiera wyniki badań nad spółkami, które dokonały zmiany rynku notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany w okresie od 2009 r. do 22 października 2014 r. Podsumowanie zawiera wnioski autora oraz wskazuje na obszary wymagające dalszej analizy. Przeprowadzone badania pozwoliły na realizację zakładanego celu. Uzyskane wyniki pozwalają na odrzucenie hipotezy głównej, mówiącej, iż po zmianie rynku notowań spółki wygenerowały dodatnią stopę zwrotu dla swoich akcjonariuszy. Weryfikacja pierwszej z hipotez cząstkowych pozwala na jej fragmentaryczną akceptację. Spółki po zmianie rynku notowań osiągają w długim terminie wzrost płynności akcji, rozumianej jako wzrost wartości obrotów, zwiększenie ilości zawieranych transakcji oraz wolumenu obrotu względem analogicznych okresów notowań na rynku NewConnect. Weryfikacja drugiej z hipotez cząstkowych, mówiącej, że zmiana rynku notowań stwarza możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, pozwala na jej pełną akceptację.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/144.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?