Application of Stefanis-Panayiotou’s method for selection of solvents for effective extraction of antioxidants from blackthorn flowers

Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we examined a practical usefulness of the Hansen solubility parameters (HSP) in order to the optimal composition of solvents for efficient extraction of antioxidants present in the dried blackthorn flowers. We have use the original computational group contributions method proposed by Stefanis and Panayiotou’s to estimate the HSP values for mixtures of solvents and selected model phenolic compounds present in the tested plant material. Results of the calculations were visualized using the Bagley’s plot. We have experimentally found that the Stefanis and Panayiotou’s group contributions method can be successfully used to find the optimal composition of mixtures containing ethanol and water allowing for effective extraction of polyphenolic compounds present in the dried blackthorn flowers.
Author Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie metody Stefanisa – Panayiotou’a w doborze rozpuszczalnika do procesu ekstrakcji przeciwutleniaczy z kwiatów tarniny śliwy
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2020
No1(62)
Pages69-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzeciwutleniacze, aktywność przeciwrodnikowa, kwiat tarniny śliwy, efektywność procesu ekstrakcji, parametry rozpuszczalności
Keywords in Englishantioxidants, antiradical activity, blackthorn inflorescences, efficiency of extraction process, solubility parameters
Abstract in PolishCelem badań podjętych w niniejszej pracy było określenie praktycznej przy­datności oryginalnej metody obliczeniowej zaproponowanej przez Stefanisa i Pa­na­yiotou’a do określania składu rozpu­szczal­ni­ków za­pew­­niających wy­dajną eks­tra­k­cję przeciwutleniaczy zawartych w suszonych kwiatach tarniny śliwy (Pronus spinosa L.). Obli­czono wartości skła­do­wych pa­rametrów rozpuszczalności mieszanin rozpu­szczal­ni­ków oraz modelowych związków fenolowych obecnych w tym surowcu roślinnym. Tak otrzy­ma­ne war­tości oraz odpowiednie war­tości dla dwuskładniko­wych mie­szanin: woda – etanol przed­sta­wiono na wykresie Bagley’a. W pracy założono, że warunkiem poprawnego doboru składu mie­sza­niny eks­trak­cyjnej jest odległość tej mieszaniny od ekstrahowanego składnika na wykresie Bag­ley’a po­niżej 5 MPa(1/2). Na tej podstawie wyznaczono optymalny skład mie­sza­­­niny ek­strakcyjnej. Wy­nik ten zwe­ryfikowano dla procesu ekstrakcji związków poli­feno­lo­wych z kwiatów tarniny śliwy. Doś­wia­d­czalnie wykazano, że tak wy­znaczony skład ekstra­hentu pro­wa­dzi do uzy­ska­nia ekstraktów suszonych kwiatów tarniny śliwy o wy­sokiej zawartości związków polifenolowych.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/225-2020/numer-1-62-2020/826-zastosowanie-metody-stefanisa-panayiotou-a-w-doborze-rozpuszczalnika-do-procesu-ekstrakcji-przeciwutleniaczy-z-kwiatow-tarniny-sliwy
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?