Proces zarządzania strategicznego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej

Szymon Cyfert , Paweł Chudziński , Sylwia Sobczak

Abstract

The high degree of uniqueness and variability of the tasks carried out force the managers of organizations to constantly search for methods and concepts that allow increasing the flexibility of adapting the organization to changes. One of the concepts oriented at raising the level of organization’s flexibility is a strategy which until the end of the last century was used mainly in organizations focused on generating financial results. However, the analysis of phenomena occurring in the immediate and distal surroundings of independent public health care institutions (SP ZOZ) allows to notice that these entities finding under public and political pressure must meet increasingly complex requirements for increasing the number of services provided, while using limited financial resources and ensuring high quality of implemented activities, which is possible to achieve by embedding their activities in the strategic space. However, it should be noted that in order for the strategy to bring the expected benefits, it is necessary to adjust the level of its advancement to internal and external conditions, which necessitates measuring the strategic maturity assessment. The aim of the article is to propose the organization of the strategic management process to an independent public health care institution, referring to the assumptions of the strategic scorecard, and then to propose a model for the maturity assessment of the strategic management process of SP ZOZ. Based on the analysis of the literature, a discussion was held on the importance of strategies in enterprises of medical entities and a generic model of the strategic management process based on the concept of the Strategic Scorecard was presented. The demonstrated validity of the implementation of the strategic management process in independent public healthcare institutions, as well as the purposefulness of improving the strategy raised in the study, formed the basis for proposing a model for assessing the maturity of the SPO ZOZ strategy.
Author Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Paweł Chudziński - Aquanet
Paweł Chudziński,,
-
, Sylwia Sobczak - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Sylwia Sobczak,,
-
Other language title versionsProcess of strategic management by individual public health care institution
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol45
No3
Pages119-130
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstrategia; proces zarządzania strategicznego; dojrzałość strategiczna
Keywords in Englishstrategy, strategic management process, strategic maturity
Abstract in PolishWysoki stopień niepowtarzalności i zmienność realizowanych zadań zmuszają zarządzających organizacjami do nieustannego poszukiwania metod i koncepcji pozwalających na zwiększenie poziomu elastyczności dostosowania organizacji do zachodzących zmian. Jedną z koncepcji zorientowanych na podnoszenie poziomu elastyczności organizacji jest strategia, która do końca ubiegłego wieku wykorzystywana była głównie w organizacjach nastawionych na generowanie wyniku finansowego. Jednak analiza zjawisk zachodzących w otoczeniu bliższym i dalszym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) pozwala dostrzec, iż podmioty te znajdując pod presją publiczną i polityczną, muszą sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom dotyczących zwiększenia liczby świadczonych usług, przy jednoczesnym wykorzystaniu ograniczonych środków finansowych i zapewnieniu wysokiej jakości realizowanych działań, co możliwe jest do osiągnięcia poprzez osadzenie podejmowanych przez nie działań w przestrzeni strategicznej. Należy jednak zauważyć, że aby strategia przyniosła oczekiwane korzyści konieczne jest dopasowanie poziomu jej zaawansowania do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, co wymusza konieczność dokonania pomiaru oceny dojrzałości strategicznej. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji organizacji procesu zarządzania strategicznego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, odwołującego się do założeń strategicznej karty wyników, a następnie zaproponowanie modelu oceny dojrzałości procesu zarządzania strategicznego SP ZOZ. W oparciu o analizę literatury przedmiotu przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem strategii w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych i przedstawiono generyczny model procesu zarządzania strategicznego, oparty o koncepcję Strategicznej Karty Wyników. Wykazana zasadność realizacji procesu zarządzania strategicznego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także podniesiona w opracowaniu celowość doskonalenia strategii, stanowiły podstawę do zaproponowania modelu oceny dojrzałości strategii SP ZOZ.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.038
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.038/16111
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?