Raportowanie niefinansowe a zarządzanie strategiczne jednostką gospodarczą

Tomasz Spychała

Abstract

This article is aimed at showing the impact of development of non-financial reporting in accounting on the strategic management improvement. The present dynamics of accounting processes necessitates the application of a wider spectrum of data in the management process to achieve the synergy of operation, to build a competitive advantage and create value. Unfortunately, the present accounting practices use non-financial data in financial reports only to a limited extent, which hinders appropriate decision making by the users. In view of the change in information requirements, the information gap determines the aspiration to change reporting. The article reviews the literature on the on-going changes in the disclosure of non-financial reporting. The current problems resulting from the lack of full knowledge of the organisation are described and their potential solutions presented.
Author Tomasz Spychała (WZ / KR)
Tomasz Spychała,,
- Department of Accounting
Other language title versionsNon-Financial Reporting and Busines Entity Strategic Management
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No163
Pages47-61
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie strategiczne, sprawozdanie finansowe, luki informacyjne, raportowanie niefinansowe
Keywords in Englishstrategic management, financial reporting, information gaps, non-financial reporting
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu rozwoju raportowania niefinansowego w rachunkowości na poprawę zarządzania strategicznego. Obecna dynamika procesów gospodarczych wymusza wykorzystanie większego spektrum danych w procesie zarządzania dla zapewnienia osiągania synergii działania, budowania przewagi konkurencyjnej oraz kreowania wartości. Niestety obecne praktyki rachunkowości w ograniczony sposób wykorzystują w sprawozdaniu finansowym dane niefinansowe, co utrudnia użytkownikom poprawne podejmowanie decyzji strategicznych. Powstała luka informacyjna wobec zmiany wymagań informacyjnych warunkuje dążenia do zmian raportowania. W artykule dokonano przeglądu literatury w stosunku do przeprowadzanych zmian ujawnień informacji niefinansowych. Opisano obecne problemy, wynikające z braku pełnej wiedzy o organizacji i przedstawiono ich potencjalne rozwiązania
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_163.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?