Scenariusze rozwoju demograficznego Afryki

Radosław Murkowski

Abstract

In the article, on the basis of the demographic transition theory, the 3 variants of demographic development of the African continent in the years 4 2015 - 2100 were evaluated on the basis of various scenarios developed by 5 UN experts. In addition, the assessment of the diversity of demographic 6 development of individual African countries was carried out using the Ward 7 agglomeration method according to the basic demographic characteristics. 8 It was pointed out that the majority of African countries will be characterized 9 by a relatively homogeneous level of demographic development, which in the 10 coming years will be able to be defined as a continuation of the demographic 11 explosion phase.
Autor Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Tytuł czasopisma/seriiMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom20
Nr4
Paginacja252-262
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimAfryka, teoria przejścia demograficznego, eksplozja demograficzna, analiza skupień
Słowa kluczowe w języku angielskimAfrica, the theory of demographic transition, demographic explosion, cluster analysis
Streszczenie w języku polskimW artykule oceniono – w świetle teorii przejścia demo7 graficznego – możliwe warianty rozwoju demograficznego kontynentu 8 afrykańskiego do 2100 roku według różnych scenariuszy opracowanych 9 przez ekspertów ONZ. Dodatkowo ocenę zróżnicowania rozwoju 10 demograficznego poszczególnych państw Afryki przeprowadzono przy 11 użyciu aglomeracyjnej metody Warda według podstawowych cech 12 demograficznych. Zwrócono uwagę, że większość państw Afryki 13 charakteryzować się będzie względnie jednorodnym poziomem rozwoju 14 demograficznego, który w najbliższych latach będzie można określić jako 15 kontynuację fazy eksplozji demograficznej.
DOIDOI:10.22630/MIBE.2019.20.4.24
URL http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T20_z4.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?