Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego - wyniki badań

Dariusz Nowak

Abstract

Purpose - The purpose of this article is to identify and evaluate the key factors that are taken into account by entrepreneurs in the process of granting trade credit. Methodology - The nature of the research problem determined as a basis the adoption of quantitative research, using comparative analysis, the arithmetic mean, structural indicators and the ranking of significance. There were also used the elements of qualitative research which was presented in the form of opinions and ideas of entrepreneurs regarding the motives for granting trade credit. The analysis was based on the survey results in which entrepreneurs had the opportunity for free speech. They were carried out in the years 2013-2014 on a sample of 193 industrial companies. Findings - The article presents the basic theoretical terms of trade credit motives. Moreover, the conducted empirical research revealed that a particularly important factor, influencing the development of commercial credit, is the relational motive described by such elements as: the period and the experience of the existing cooperation and financial motive characterized by a contractor's credibility and its financial condition. Value - The author identifies and evaluates, through the prism of empirical studies, the basic determinants influencing the decisions of entrepreneurs in the process of granting trade credit. The research results may be used by other economic operators which wish to expand their business by using the deferred forms of payment.
Autor Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuDeterminants of the Trade Credit Development - the Results of Research
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr1 (79)
Paginacja913-924
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimkredyt kupiecki, ryzyko niewypłacalności, relacje, motywy kredytu handlowego
Słowa kluczowe w języku angielskimtrade credit, the risk of insolvency, business relations, determinants of trade credit
Streszczenie w języku polskimCel - Celem artykułu jest identyfikacja i ocena podstawowych czynników i motywów, które brane są pod uwagę przed przedsiębiorców w procesie udzielania kontrahentom kredytu handlowego. Metodologia badania - Charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako bazy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą, średnią arytmetyczną, wskaźniki struktury oraz ranking istotności. Wykorzystano również elementy prowadzonych badań jakościowych, które prezentowano w postaci opinii i poglądów przedsiębiorców odnośnie do motywów udzielania kredytu kupieckiego. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych, w ramach których przedsiębiorcy mieli możliwość swobodnych wypowiedzi, przeprowadzonych w latach 2013-2014 na próbie 193 przedsiębiorstw przemysłowych. Wynik - W artykule przedstawiono w ujęciu teoretycznym i empirycznym podstawowe motywy brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój kredytu handlowego jest motyw relacyjny, opisywany przez takie elementy, jak: okres i doświadczenie płynące z dotychczasowej współpracy oraz motyw finansowy charakteryzowany przez wiarygodność kontrahenta i jego kondycję finansową. Wartość - Autor identyfikuje i ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych podstawowe determinanty wpływające na decyzje przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez inne podmioty gospodarcze zamierzające rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu odroczonych form płatności.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-71
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-913.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-10-13)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?