Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego - wyniki badań

Dariusz Nowak

Abstract

Purpose - The purpose of this article is to identify and evaluate the key factors that are taken into account by entrepreneurs in the process of granting trade credit. Methodology - The nature of the research problem determined as a basis the adoption of quantitative research, using comparative analysis, the arithmetic mean, structural indicators and the ranking of significance. There were also used the elements of qualitative research which was presented in the form of opinions and ideas of entrepreneurs regarding the motives for granting trade credit. The analysis was based on the survey results in which entrepreneurs had the opportunity for free speech. They were carried out in the years 2013-2014 on a sample of 193 industrial companies. Findings - The article presents the basic theoretical terms of trade credit motives. Moreover, the conducted empirical research revealed that a particularly important factor, influencing the development of commercial credit, is the relational motive described by such elements as: the period and the experience of the existing cooperation and financial motive characterized by a contractor's credibility and its financial condition. Value - The author identifies and evaluates, through the prism of empirical studies, the basic determinants influencing the decisions of entrepreneurs in the process of granting trade credit. The research results may be used by other economic operators which wish to expand their business by using the deferred forms of payment.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsDeterminants of the Trade Credit Development - the Results of Research
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages913-924
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkredyt kupiecki, ryzyko niewypłacalności, relacje, motywy kredytu handlowego
Keywords in Englishtrade credit, the risk of insolvency, business relations, determinants of trade credit
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest identyfikacja i ocena podstawowych czynników i motywów, które brane są pod uwagę przed przedsiębiorców w procesie udzielania kontrahentom kredytu handlowego. Metodologia badania - Charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako bazy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą, średnią arytmetyczną, wskaźniki struktury oraz ranking istotności. Wykorzystano również elementy prowadzonych badań jakościowych, które prezentowano w postaci opinii i poglądów przedsiębiorców odnośnie do motywów udzielania kredytu kupieckiego. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych, w ramach których przedsiębiorcy mieli możliwość swobodnych wypowiedzi, przeprowadzonych w latach 2013-2014 na próbie 193 przedsiębiorstw przemysłowych. Wynik - W artykule przedstawiono w ujęciu teoretycznym i empirycznym podstawowe motywy brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój kredytu handlowego jest motyw relacyjny, opisywany przez takie elementy, jak: okres i doświadczenie płynące z dotychczasowej współpracy oraz motyw finansowy charakteryzowany przez wiarygodność kontrahenta i jego kondycję finansową. Wartość - Autor identyfikuje i ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych podstawowe determinanty wpływające na decyzje przedsiębiorców w procesie udzielania kredytu kupieckiego. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez inne podmioty gospodarcze zamierzające rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu odroczonych form płatności.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-71
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-913.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-21)
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?