Questioning mind in accounting students – an experimental study

Maciej Ciołek

Abstract

In the ongoing auditing debate on professional skepticism, ‘questioning mind’ has focused a respectable attention. With questioning mind, auditors are not satisfied with simple answers and look deeper until their beliefs are formed. It is even stated that: “professional skepticism requires an ongoing questioning of whether the information and evidence obtained suggests that a material misstatement due to fraud has occurred”. The purpose of this study is to examine whether university accounting programs shape the questioning mind of the students to a greater extent comparing other university programs in the field of economy. For this purpose I conducted an experimental study using one of the skepticism measures, the Hurtt Professional Skepticism Scale – HPSS. It involved 432 students of Poznan University of Economics following accounting program and management program (control group). The results showed that only ACCA accredited program in accounting increased the level of ‘questioning mind’ significantly comparing to standard academic program in accounting and management program. The robustness analysis showed that gender of subjects and length of professional experience had no statistically significant impact on results. On the contrary, the experience itself had an impact on results
Author Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek,,
- Department of Accounting
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXXII, 25 (4/2018)
No4
Pages21-34
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkrytyczny umysł, sceptycyzm zawodowy, studiowanie rachunkowości, studenci rachunkowości, edukacja audytorska
Keywords in Englishquestioning mind, professional skepticism, accounting education, accounting students, auditing education
Abstract in PolishW trwającej debacie dotyczącej audytu na temat zawodowego sceptycyzmu „krytyczny umysł” skupił na sobie znaczącą uwagę. Z tą właśnie cechą, audytorzy nie są zadowoleni z prostych odpowiedzi i szukają głębiej, dopóki w pełni nie ukształtują się ich przekonania. Stwierdzono nawet, że: „profesjonalny sceptycyzm wymaga stałego kwestionowania tego, czy uzyskane informacje i dowody sugerują, że doszło do istotnego zniekształcenia danych w wyniku oszustwa”. Celem tego artykułu jest zbadanie, czy uniwersyteckie kierunki/ specjalności „Rachunkowość” kształtują krytyczny umysł u studentów w stopniu większym niż inne kierunki/specjalności z dziedziny ekonomii. W tym celu przeprowadziłem badanie eksperymentalne z wykorzystaniem jednego z narzędzi badawczy służących mierzeniu poziomu sceptycyzmu Hurtt Professional Skepticism Scale – HPSS. Uczestniczyło w nim 432 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu studiujących rachunkowość i zarządzanie (grupa kontrolna). Wyniki pokazały, że tylko akredytowany kierunek ACCA w zakresie rachunkowości zwiększał poziom „krytycznego myślenia” w porównaniu ze standardowym kierunkiem rachunkowości oraz kierunkiem zarządzania. Analiza wrażliwości wykazała, że płeć badanych i długość doświadczenia zawodowego nie miały statystycznie istotnego wpływu na wyniki. Jednakże sam fakt posiadania doświadczenia zawodowego miał wpływ na wyniki
DOIDOI:10.7862/rz.2018.hss.64
URL http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/432
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?