Zastosowanie analizy widma wzajemnego w badaniu dynamiki procesów gospodarczych Niemiec

Wiesław Łuczyński

Abstract

Spectral analysis serves recognition of harmonic structure of time series. Cross-spectral analysis is in fact a joint and simultaneous spectral analysis of two time series. Establishing connections and relations between two time series appearing in different frequencies is the aim of cross-spectral analysis. The phase spectrum (phase shift) of the industrial production, the employment and the forecast of the economic activity of the industrial production of Germany demonstrate the linear and positive relation for low frequencies (in which we observe considerable values for the squared coherency). It would suggest that the changes of long waves in the employment and in forecasts of the economic activity of industrial production remain ahead of the appropriate changes in the dynamics of industrial production of Germany. We observe a similar relationship in case of the phase DAX spectrum and unemployment. However, in case of the phase DAX spectrum and prices of industrial goods the linear relationship is negative, which suggests lag changes in prices of industrial goods in relation to changes of a DAX share index. For considerable values of the squared coherency we observe a negative linear relation of the phase spectrum of two time series which suggests lag phases of manufacture of cement in relation to economic activity indicators in the construction in the area of low frequencies. The carried out cross-spectral research shows that in the analyzed period the dynamics of industrial production of Germany and the dynamics of DAX share index are correlated with the dynamics of chosen economic processes in different frequencies of trade cycle. It is possible then to talk about symptoms of correlated cyclical behaviors. Revealing the diversified phase spectrums and gains in low as well as in high frequencies of cyclical fluctuations, the examined time series in German economy deserves special attention. Therefore, cross-spectral analysis can be an effective tool supporting the process of constructing barometers of economic activity, the policy of stabilization or economic recovery.
Author Wiesław Łuczyński (WGM / KFM)
Wiesław Łuczyński,,
- Department of International Finance
Other language title versionsApplication of Cross-spectral Analysis to Research in Dynamics of Economic Processes in Germany
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, e-ISSN 2392-1153, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol15
No5
Pages685-698
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwidmo, kospektrum, kwadrat koherencji, amplituda mieszana, kąt fazowy
Keywords in Englishspectrum; cross-spectrum; squared coherency; cross-amplitude; phase spectrum
Abstract in PolishAnaliza widmowa (spektralna) służy poznaniu struktury harmonicznej szeregów czasowych. Analiza widma wzajemnego jest w istocie połączoną i jednoczesną analizą widma dwóch szeregów. Celem analizy widma wzajemnego jest ustalenie związków i zależności między dwoma szeregami występujących w różnych częstotliwościach. Widmo fazowe produkcji przemysłowej, zatrudnienia i prognozy koniunktury produkcji przemysłowej Niemiec wykazuje liniową dodatnią zależność dla niskich częstotliwości (dla których obserwujemy duże wartości kwadratu koherencji). Sugeruje to, że zmiany długich fal w zatrudnieniu oraz w prognozach koniunktury produkcji przemysłowej wyprzedzają odpowiednie zmiany w dynamice produkcji przemysłowej Niemiec. Podobną zależność obserwujemy w przypadku widma fazowego indeksu DAX i bezrobocia. Natomiast w przypadku widma fazowego DAX i cen dóbr przemysłowych zależność liniowa jest ujemna, co wskazuje na opóźnienie zmian cen dóbr przemysłowych względem zmian indeksu giełdowego DAX. Dla dużych wartości kwadratu koherencji obserwujemy ujemną liniową zależność przesunięcia fazowego widma, co sugeruje opóźnienie faz produkcji cementu względem wskaźników koniunktury w budownictwie w obszarze niskich częstotliwości. Przeprowadzona analiza widma wzajemnego wykazała, że w badanym okresie dynamika produkcji przemysłowej Niemiec oraz dynamika indeksu giełdowego DAX korelują z dynamiką wybranych procesów gospodarczych w różnych częstościach cyklu koniunkturalnego. Można zatem mówić o przejawach skorelowanych zachowań cyklicznych. Na szczególne pokreślenie zasługuje wyjawienie zróżnicowanych przesunięć fazowych oraz wzmocnienia zarówno w niskich, jak i wysokich częstościach wahań cyklicznych badanych szeregów czasowych w gospodarce niemieckiej. Analiza widma wzajemnego może być zatem efektywnym narzędziem wspomagającym konstruowanie barometrów koniunktury, polityki stabilizacji czy ożywienia koniunktury gospodarczej.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?