Threats to consumers using weight on polish market of measuring instruments

Joanna Wiśniewska , Leszek Matuszak , Alicja Maleszka

Abstract

According to European law, producers are responsible for the measuring devices they introduce to the market, and the country’s authorities are responsible for activities aiming at minimizing threats connected with using non-conformable goods. Conformity assessment on the market is a kind of market control. State organs control the goods which are placed on the market, identify non-conformable goods, and arrange their withdrawal from circulation or limit accessibility on the market. Measurements are a basic source of information about the condition and characteristics of a product. It is on this basis that products are accepted or rejected. A measuring instrument is one of the elements of the measuring process, and its proper quality characteristics influence the measuring process and its outcome. Threats from non-conformable measuring devices and hazards to consumers are analyzed in the paper on two levels: on the stage of putting devices on market and during their use. The legal aspects of the control over weights brought onto market and put into use are presented in the article. The main goal of the article is analysis of consumers’ threats as a result of using non-conformable measuring devices. Public authorities have to describe the priorities to minimize the risk. Therefore, they need to evaluate the range of the risk. The procedure of risk assessment regarding non-automatic scales used in trade is presented in this paper. Risk assessment was done according to a seven-stage procedure. The influence of threats/irregularities on legal interest is identified in a supply chain of non-automatic weights in the Wielkopolska region. Legal interest is widely defined as protection of the consumer, fair play between the manufacturers, confidence in the CE mark indirect confidence of the consumer and producer (manufacturer of the product, the manufacturer’s representative, the importer into the EU or other professionals). Based on the threat analysis, which complies with EU guidelines, it is possible to determine the preferential actions for supervision.
Autor Joanna Wiśniewska ()
Joanna Wiśniewska
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
, Leszek Matuszak (WT / KMP)
Leszek Matuszak
- Katedra Marketingu Produktu
, Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
Inne wersje tytułuZagrożenia dla konsumentów korzystających z wag wprowadzanych na krajowy rynek przyrządów pomiarowych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr10
Paginacja145-163
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimochrona konsumenta, potwierdzanie zgodności, producent, użytkownik, wagi nieautomatyczne, szacowanie ryzyka
Słowa kluczowe w języku angielskimconsumer protection, conformity assessment, producer, user, non-automatic weights, risk assessment
Streszczenie w języku polskimW systemie prawa europejskiego producenci są odpowiedzialni za wyroby wprowadzane do obrotu, z drugiej strony organy państwa są odpowiedzialne za działania podejmowanie w celu minimalizowania zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów niespełniających wymagań. Nadzór rynku jest rodzajem kontroli rynku. Organy państwa kontrolują wyroby wprowadzone do obrotu, identyfikują wyroby niezgodne, ich wycofanie z obrotu lub ograniczenie dostępności na rynku. Pomiary stanowią podstawowe źródło informacji o stanie i właściwościach wyrobów. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o akceptacji albo odrzuceniu wyrobu. Jednym z elementów procesu pomiaru jest urządzenie pomiarowe, a jego odpowiednie właściwości jakościowe przyczyniają się do poprawności przebiegu i wykonania pomiaru. W niniejszym rozdziale zagrożenia od niespełniających wymagań przyrządów pomiarowych i ryzyko dla konsumentów analizowane jest na dwóch poziomach, tj. na etapie wprowadzania urządzeń do obrotu oraz w trakcie ich użytkowania. W rozdziale zaprezentowano aspekty prawne kontroli wag wprowadzanych na rynek albo do użytkowania. Celem artykułu jest analiza zagrożeń i ryzyka dla konsumentów jako rezultatu stosowania niezgodnych z wymaganiami przyrządów pomiarowych. Organy państwa muszą określić priorytety dla minimalizacji ryzyka, dlatego też należy oceniać wielkość tego ryzyka. Procedura oceny ryzyka w odniesieniu do wag nieautomatycznych przeznaczonych do stosowania w handlu jest zaprezentowana w siedmiu etapach. Identyfikowany jest wpływ zagrożeń/nieprawidłowości wag nieautomatycznych na obszarze Wielkopolski na interes prawny. Interes prawny rozumiany jest tutaj jako: ochrona konsumentów, etyczne postępowanie producentów (rzetelne, zgodne z prawem i odpowiedzialne postępowanie przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz organami publicznymi), zaufanie do oznakowania zgodności oznaczające pośrednio zaufanie konsumentów (także użytkowników przyrządów pomiarowych) do producentów i dostawców przyrządów. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka możliwe jest określenie działań priorytetowych dla jednostek nadzoru.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.11
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/11_wisniewska_matuszak_maleszka.pdf
Języken angielski
Plik
11_wisniewska_matuszak_maleszka_SOEP_2016_4_10.pdf 400.79 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?