Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej

Andrzej Czyżewski , Piotr Kułyk

Abstract

The aim of the article was to show the gradual emergence of the modern concept of permanently equilibrated development on a timeline for agriculture. The concept of sustainable development paying attention to the multidimensional and holistic approach was outlined. Changes in the development of the idea of permanently-sustainable agricultural development in the historical and modern perspective were presented. It was stressed that there was no possibility of balancing and optimization solutions in a situation to take into account only one of the areas studying the issue without considering the other. Modern approach emphasizing the necessity of balancing the multiple dimensions operates primarily on public goods and institutional system providing the funding.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Piotr Kułyk,,
-
Other language title versionsCreating Permanently Sustainable Development in Agricultural Economics in Historical and Modern Perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No452
Pages32-45
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrozwój równoważony, rolnictwo, dobra publiczne
Keywords in Englishsustainable development, agriculture, public goods
Abstract in PolishCelem artykułu było przedstawienie ewolucyjnego wyłaniania się współczesnej koncepcji rozwoju trwale równoważonego w odniesieniu do rolnictwa jako ciągłego procesu uwarunkowanego czynnikami historycznymi i lokalizacyjnymi. Zaprezentowano zarys koncepcji tego rozwoju, zwracając uwagę na jego wielowymiarowość i holistyczne ujęcie. Ukazano zmiany zachodzące w kształtowaniu się idei trwale równoważonego rozwoju w rolnictwie w ujęciu historycznym i współcześnie. Podkreślono, iż nie istnieje możliwość zapewnienia równowagi i optymalizacji rozwiązań w sytuacji uwzględnienia tylko jednego z obszarów badanej kwestii, bez uwzględnienia pozostałych. Współczesne podejście akcentujące konieczność równoważenia wielu wymiarów uwzględniać musi funkcjonowanie dóbr publicznych i system instytucjonalny zapewniający ich finansowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.452.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36099&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?