Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas

Anna Waligóra

Abstract

Social entrepreneurship is constituted of various market initiatives aimed at balancing the economic objective achieved with the so-called social goals. These initiatives are both top-down (e.g. non-for-profit companies established as a result of public-private partnerships), mixed (e.g. student co-operatives supported by enterprises) and bottom-up (e.g. social co-operatives of natural persons). The phenomenon of social entrepreneurship is located in the area of social economy considerations, although it seems to go beyond the framework set for this area of knowledge. This means that social enterprises do not submit to the commonly used economic accounts of the functioning of business entities. It also means that the measurement of the (social) value of their functioning is subject to constant discussion, both in the area of scientific knowledge and socio-economic practice. Social enterprises operating in rural areas constitute a special type of social economy entities. In addition to tasks related to economic activity and the function of stimulating social capital of Polish villages, they seem to fulfil important tasks in the area of strengthening the transformation of Polish villages to modernity, both on the level of management and social activity. The paper presents the issue of social enterprises as an actual and potential tool to support the development of Polish rural areas. This issue is considered in the context of the theory of social costs, assuming the interdependence of all activities carried out in the so-called common space, and the theory of social capital, according to which the “thicker” the network of social relations is, including the economic ones, the more the quality of life increases. Reference is also made to the original model of the Matrix of Social Enterprises, on the foundation of which the Matrix of Social Enterprises in Rural Areas is described. As a result of the conducted research, selected manifestations of social entrepreneurship of Polish villages are identified and described based on the Matrix of Social Entrepreneurship, both in the context of their historically rooted traditions, economic and social conditions and culture-forming functions. The paper formulates conclusions regarding the growing importance of social entrepreneurship for Polish countryside, especially with regard to the ability to create labor demand, market cooperation and social capital thickening. There was also formulated a positive assessment of the impact of social entrepreneurship on the contemporary rural areas.
Author Anna Waligóra (WE / KSiF)
Anna Waligóra,,
- Department of Sociology and Philosophy
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol18
No4
Pages1397-1408
Publication size in sheets0.55
ConferenceVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”, 22-05-2018 - 23-05-2018, Kamień Śląski, Polska
Keywords in Polishekonomia społeczna, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwa społeczne, kapitał społeczny, działalność spółdzielcza
Keywords in Englishsocial economy, entrepreneurship, social enterprises, social capital, cooperative activity
Abstract in PolishPrzedsiębiorczość społeczna to zbiór różnych inicjatyw rynkowych zakładających zrównoważenie osiąganego celu ekonomicznego z tzw. celami społecznymi. Inicjatywy te mają zarówno charakter odgórny (np. spółki non for profit zawiązane w wyniku partnerstw publicznoprywatnych), mieszany (np. spółdzielnie uczniowskie prowadzone w szkołach i wspierane przez przedsiębiorstwa) jak i oddolny (np. spółdzielnie socjalne osób fizycznych). Zjawisko przedsiębiorczości społecznej jest umiejscawiane w obszarze rozważań ekonomii społecznej, choć zdaje się ono wykraczać poza wyznaczone dla tej dziedziny wiedzy ramy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa społeczne nie poddają się powszechnie stosowanemu rachunkowi ekonomicznemu funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Oznacza to, także że pomiar wartości dodanej (społecznej) ich funkcjonowania podlega ciągłej dyskusji, tak w obszarze wiedzy naukowej, jak i praktyki społeczno-gospodarczej. Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące na obszarach wiejskich stanowią szczególny rodzaj podmiotów gospodarki społecznej. Prócz zadań związanych z aktywnością ekonomiczną oraz funkcji pobudzania kapitału społecznego polskich wsi zdają się one pełnić ważną zadania w zakresie wzmacniania transformacji polskich wsi do nowoczesności, zarówno na płaszczyźnie gospodarowania, jak i aktywności społecznej. W artykule przedstawiona została kwestia przedsiębiorstw społecznych jako faktycznych i potencjalnych narzędzi wspierania rozwoju polskich wsi. Kwestię tę rozpatrzono w perspektywie teorii kosztów społecznych, zakładających współzależność wszelkich działań realizowanych w tzw. przestrzeni wspólnej oraz teorii kapitału społecznego, w myśl której im „gęstsza” staje się sieć relacji społecznych, w tym ekonomicznych, tym bardziej wzrasta jakość życia. Odniesiono się także do autorskiego modelu Macierzy przedsiębiorstw społecznych, na którego podbudowie opisana została macierz przedsiębiorstw społecznych obszarów wiejskich. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji i opisu wybranych przejawów przedsiębiorczości społecznej polskich wsi opartych na Macierzy przedsiębiorczości społecznej, zarówno w kontekście ich historycznie zakorzenionych tradycji, uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz funkcji kulturotwórczej. W artykule sformułowane zostały wnioski dotyczące rosnącego znaczenia przedsiębiorczości społecznej dla polskiej wsi, szczególnie w odniesieniu do zdolności tworzenia popytu na pracę, kooperacji rynkowej i zagęszczania kapitału społecznego. Sformułowana została także pozytywna ocena wpływu przedsiębiorczości społecznej na współczesną wieś.
DOIDOI:10.25167/ees.2018.48.12
URL http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2018_04.html
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?