Intervention in Agriculture in Terms of Economic Fluctuations - the Case of the European Union Member States

Adam Majchrzak , Kazimierz Pająk

Abstract

In this article, the Authors attempt to evaluate whether the interventions in the agricultural sector in the European Union Member States is justified by the economic situation in the sector. There is a thesis, according to which subsidies received by agricultural producers do not serve in correcting the economic situation of farms resulting in the dynamics of prices. The study was conducted in the period 2005–2011. It is based on the analysis of correlation between indicators of support for agriculture published by the World Bank and the synthetic indicator of economic situation estimated on the basis of earned/lost revenue due to changes in prices of agricultural products. Conclusively, contemporary intervention in the agricultural sector in the EU Member States remains in isolation from changes in the economic situation. This makes the current objective of the Common Agricultural Policy not to stabilize markets, but to provide an adequate level of income to the owners of farms, which is carried out by the rents obtained for the provision of nonproduction services and political rents.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Kazimierz Pająk (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Pająk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsInterwencjonizm w sektorze rolnym w warunkach wahań koniunktury - przypadek państw członkowskich Unii Europejskiej
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages393-401
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish koniunktura, rolnictwo, interwencja, renta polityczna
Keywords in English economic situation, agriculture, intervention, political rent
Abstract in Polish W niniejszym artykule Autorzy podjęli próbę oceny interwencji w sektorze rolnym w państwach członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia uzasadnienia jej wahaniami koniunktury. Postawiono tezę, zgodnie z którą otrzymywane przez producentów rolnych subwencje nie służą korygowaniu sytuacji ekonomicznej gospodarstw spowodowanej zmianami koniunktury, która jest efektem dynamiki cen. Badania przeprowadzono w okresie 2005–2011 na podstawie analizy korelacji między wskaźnikami wsparcia rolnictwa publikowanymi przez Bank Światowy oraz syntetycznym wskaźnikiem koniunktury oszacowanym na podstawie wielkości uzyskanego/utraconego przychodu z tytułu zmian cen produktów rolnych. Na podstawie uzyskanych wyników uprawniony jest wniosek, iż współczesny interwencjonizm w sektorze rolnym w państwach członkowskich UE pozostaje w oderwaniu od zmian koniunktury, przez co aktualnym celem wspólnej polityki rolnej jest nie tyle stabilizacja rynków, lecz zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów właścicielom gospodarstw rolnych, co jest możliwe dzięki świadczeniu przez nich usług pozaprodukcyjnych oraz rentom politycznym.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00301
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/74
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?