Samoocena konsumentów a nowy produkt prozdrowotny z niestandardowym składnikiem

Lilianna Nowak , Agata Wawrzyniak , Barbara Wąsikowska

Abstract

Healthy eating is both a trend and a ‘challenge’ faced by consumers. Along with the industrialisation and the mass production of food, consumers more and more often look for pro-health food products. The purpose of the article is to present consumers’ evaluations and opinions concerning pro-health cookies whose main ingredient is nettle. The essential criterion of analyses is self-esteem. In their research, the authors applied a survey method with using a questionnaire form and a blind product test. The research was conducted amongst students of Poznan universities in June 2016. The gathered empirical material was analysed on the base of Rosenberg self-esteem scale and the rough set theory. There was identified a significant association between the level of self-esteem and the decision-making in the sphere of consumption. The presented key findings and conclusions have both cognitive, as well as pragmatic value. Research results can be a valuable source of information for tenderers (producers and traders) about dietary preferences of university students. Moreover, the conducted research and the article carry certain social implications, i.e. they promote pro-health products with non-standard ingredients and, in consequence, they promote healthy lifestyle. The article is of the research nature.
Author Lilianna Nowak (WZ / KSM)
Lilianna Nowak,,
- Department of Marketing Strategies
, Agata Wawrzyniak - University of Szczecin
Agata Wawrzyniak,,
-
, Barbara Wąsikowska - Szczecin University (USz)
Barbara Wąsikowska,,
-
Other language title versionsA New Pro-Health Product with a Non-Standard Ingredient and Consumer Self-Esteem
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (373)
Pages318-330
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish konsument, samoocena, produkty prozdrowotne, teoria zbiorów przybliżonych
Keywords in Englishconsumer, self-esteem, pro-health products, rough set theory
Abstract in PolishZdrowe odżywianie to zarówno trend, jak i „wyzwanie”, przed którym stają konsumenci. Wraz z uprzemysłowieniem i masową produkcją żywności coraz częściej konsumenci poszukują prozdrowotnych produktów żywnościowych. Celem badań jest zaprezentowanie ocen i opinii konsumentów na temat prozdrowotnych ciasteczek, których jednym ze składników jest pokrzywa. Istotnym kryterium analiz jest postrzeganie własnej wartości. W pracach badawczych zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego oraz testu ślepego. Badania przeprowadzono wśród studentów poznańskich uniwersytetów w czerwcu 2016 roku. Zebrany materiał empiryczny analizowano wykorzystując test samooceny M. Rosenberga oraz teorię zbiorów przybliżonych. Zidentyfikowano istotny związek między poziomem samooceny konsumentów a ocenami ciasteczek oraz podejmowaniem decyzji w sferze konsumpcji. Przedstawione wyniki i wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny. Dla oferentów (producentów i handlowców) przekąsek mogą stanowić źródło informacji o preferencjach żywieniowych młodzieży akademickiej. Ponadto, przeprowadzone badania oraz niniejszy artykuł niosą pewne implikacje społeczne − promują prozdrowotne produkty z niestandardowymi składnikami i w konsekwencji zdrowy styl odżywiania. Artykuł ma charakter badawczy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d1c70744-0d2f-4172-8345-93651bd85021/c/HW_2-2018-318-330.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?