Znaczenie zarządzania wiedzą i innowacji dla funkcjonowania centrów usług wspólnych

Marcin Soniewicki

Abstract

The aim of the paper is the initial recognition and analysis of the nature of knowledge and innovation activities in Polish shared service centers (SSC), and to analyze their influence on the functioning of such entities and turnover of employees working in these units, which are mainly people with higher education. Moreover, the author was trying to check whether the intensification of actions in the examined areas could increase the efficiency of this type of entities. The paper is based on qualitative research conducted in three SSCs using a standardized questionnaire via an interview. The results showed that these units are very different in the analyzed aspects. In the first SSC, lack of knowledge and innovation activities was observed. In addition, despite clear requests from employees, the organization’s headquarters opposed changes. The result was a high turnover of employees. In the second SSC, a strong focus on the flow of information and knowledge was noted, as well as attaching great importance to innovations, especially those proposed by employees. The turnover of employees in this entity was much lower. In the case of the third SSC, the activities in the field of knowledge and innovation were not intensive, but the earnings of employees were above average. The area of the activities was also important – introducing innovations and new standards to the organization. This did not eliminate problems in the functioning of an SSC or the frustration of employees, although it definitely reduced the turnover of employees.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Importance of Knowledge Management and Innovation for The Functioning of Shared Service Centers
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages94-112
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishwiedza, zarządzanie wiedzą, innowacje, innowacyjność, centrum usług wspólnych, rotacja pracowników, efektywność centrum usług wspólnych
Keywords in Englishknowledge, knowledge management, innovation, innovativeness, shared service center, employee turnover, shared services center efficiency
Abstract in PolishCelem artykułu jest wstępne rozpoznanie i analiza charakteru działań w zakresie wiedzy i innowacyjności w polskich centrach usług wspólnych (CUW) oraz analiza ich wpływu na funkcjonowanie tych podmiotów, a także rotację zatrudnionych w tych jednostkach pracowników, którymi są głównie osoby z wyższym wykształceniem. Ponadto dążono do sprawdzenia, czy intensyfikacja poczynań w badanych obszarach może zwiększyć efektywność funkcjonowania tego typu podmiotów. Artykuł bazuje na badaniach jakościowych przeprowadzonych w trzech CUW z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Wyniki pokazały, że jednostki te bardzo różnią się pomiędzy sobą w analizowanych obszarach. W pierwszej z nich zaobserwowano całkowity brak działań w zakresie wiedzy i innowacji. Ponadto, pomimo wyraźnych próśb pracowników, centrala organizacji sprzeciwiała się wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. Skutkiem była wysoka rotacja zatrudnionych. W drugim CUW zauważono silną koncentrację na przepływie informacji i wiedzy, a także przywiązywanie dużej wagi do wprowadzania innowacji, szczególnie proponowanych przez pracowników. W tym podmiocie rotacja pracowników była znacznie niższa. W przypadku trzeciego CUW, działania w zakresie wiedzy i innowacji były mało intensywne, lecz zarobki pracowników ponadprzeciętne. Sam obszar działań okazał się również ważny – wprowadzanie innowacji i nowych standardów do organizacji. Nie wyeliminowało to problemów w funkcjonowaniu CUW czy frustracji pracowników, choć zdecydowanie zmniejszyło rotację pracowników.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.4.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/06_soniewicki.pdf
Languagepl polski
File
06_soniewicki_SOEP_2018_6_4.pdf 483.66 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?