Metafory kapitału intelektualnego powiatu

Jan Fazlagić , Marek Marszałek

Abstract

Gareth Morgan in his seminal book “Image of Organization” gave birth to a new school of management, which is now called ‘postmodernism in management’. Although it opened up a number of research opportunities, it seems that they have not been fully utilized, especially in the research on intellectual capital. This paper aims to fill this void. The authors proposes a set of 14 metaphors developed according to Gareth Morgan’s school of thought. The metaphors are intended to provide a  better understanding of intellectual capital of a  public entity, in this case a  county. The metaphors developed by the author have been evaluated by experts who expressed their opinions on the quality of the metaphors.  During the empirical study each of the metaphors was evaluated as far as its quality is concerned. In conclusion, each of the metaphors is given a rating according to it explanatory value.
Autor Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić
- Katedra Badań Rynku i Usług
, Marek Marszałek ()
Marek Marszałek
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inne wersje tytułuMetaphors of intellectual capital of a county
Tytuł czasopisma/seriiEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Rok wydania2016
Tom40
Nr2
Paginacja117-133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimmetafory w zarządzaniu, kapitał intelektualny w sektorze publicznym, samorząd terytorialny, postmodernizm w zarządzaniu
Słowa kluczowe w języku angielskimmetaphors in management, intellectual capital in public sector, local government, postmodernism in management
Streszczenie w języku polskimGareth Morgan w swojej przełomowej książce pt. Obrazy organizacji zapoczątkował nowy nurt w myśleniu o organizacjach, nazwany postmodernizmem w zarządzaniu. Chociaż jego prace otworzyły wiele nowych możliwości dla badaczy organizacji, wydaje się, że nie zostały w pełni wykorzystane, szczególnie, jeśli chodzi o badania nad kapitałem intelek‑ tualnym. Celem niniejszego opracowania jest choćby częściowe wypełnienie tej luki. Autor zdefiniował 14 metafor kapitału intelektualnego powiatu, stworzonych zgodnie z filo‑ zofią zaproponowaną przez G. Morgana. Metafory mają na celu umożliwienie lepszego zrozumienia kapitału intelektualnego w instytucjach publicznych, w tym przypadku w powiatach. Metafory opracowane przez autorów zostały ocenione w trakcie badań empi‑ rycznych przez wybranych ekspertów, którzy wyrazili swoje opinie na temat ich trafności opisowej. Jako podsumowanie każda z metafor otrzymywała ocenę odzwierciedlającą jej zdolności do wyjaśniania (subiektywnej) rzeczywistości. Rzeczywistość oczywiście jest rozumiana jako subiektywne odzwierciedlenie poglądów respondentów. Z założenia metafora odnosi się do doświadczeń ludzi, nie do rzeczywistości.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4468
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138512
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?