Metafory kapitału intelektualnego powiatu

Jan Fazlagić , Marek Marszałek

Abstract

Gareth Morgan in his seminal book “Image of Organization” gave birth to a new school of management, which is now called ‘postmodernism in management’. Although it opened up a number of research opportunities, it seems that they have not been fully utilized, especially in the research on intellectual capital. This paper aims to fill this void. The authors proposes a set of 14 metaphors developed according to Gareth Morgan’s school of thought. The metaphors are intended to provide a  better understanding of intellectual capital of a  public entity, in this case a  county. The metaphors developed by the author have been evaluated by experts who expressed their opinions on the quality of the metaphors.  During the empirical study each of the metaphors was evaluated as far as its quality is concerned. In conclusion, each of the metaphors is given a rating according to it explanatory value.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Marek Marszałek (UEP)
Marek Marszałek,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsMetaphors of intellectual capital of a county
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol40
No2
Pages117-133
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmetafory w zarządzaniu, kapitał intelektualny w sektorze publicznym, samorząd terytorialny, postmodernizm w zarządzaniu
Keywords in Englishmetaphors in management, intellectual capital in public sector, local government, postmodernism in management
Abstract in PolishGareth Morgan w swojej przełomowej książce pt. Obrazy organizacji zapoczątkował nowy nurt w myśleniu o organizacjach, nazwany postmodernizmem w zarządzaniu. Chociaż jego prace otworzyły wiele nowych możliwości dla badaczy organizacji, wydaje się, że nie zostały w pełni wykorzystane, szczególnie, jeśli chodzi o badania nad kapitałem intelek‑ tualnym. Celem niniejszego opracowania jest choćby częściowe wypełnienie tej luki. Autor zdefiniował 14 metafor kapitału intelektualnego powiatu, stworzonych zgodnie z filo‑ zofią zaproponowaną przez G. Morgana. Metafory mają na celu umożliwienie lepszego zrozumienia kapitału intelektualnego w instytucjach publicznych, w tym przypadku w powiatach. Metafory opracowane przez autorów zostały ocenione w trakcie badań empi‑ rycznych przez wybranych ekspertów, którzy wyrazili swoje opinie na temat ich trafności opisowej. Jako podsumowanie każda z metafor otrzymywała ocenę odzwierciedlającą jej zdolności do wyjaśniania (subiektywnej) rzeczywistości. Rzeczywistość oczywiście jest rozumiana jako subiektywne odzwierciedlenie poglądów respondentów. Z założenia metafora odnosi się do doświadczeń ludzi, nie do rzeczywistości.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4468
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138512
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?