Chinese Pork Sector in the Process of World Economy Globalization

Sebastian Stępień , Agnieszka Sapa

Abstract

The main aim of the paper is to assess the role of China in the world pork market in the context of the globalization process. We analyse the Chinese pork industry against global conditions for pork production. Supply-demand and price relationships in the pork market in China are identified as well as the trends in the foreign trade of pork meat. The study uses data for the years 1992-2014 from the statistical databases such as FAO, OECD and WITS. National and foreign literature is used in the article. Research methods include critical analysis of literature, meta-analysis and elements of inductive inference. The survey shows that the role of China in the global pork supply and demand has been increasing during recent years. At the same time one could observe a change of relation between these variables - since 2008 excess of demand over supply has been noticed. This results in a foreign trade deficit, and the scale of this deficit is increasing systematically.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsChiński sektor mięsa wieprzowego w procesie globalizacji gospodarki światowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No447
Pages156-167
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsektor wieprzowiny, Chiny, podaż, popyt, ceny, handel zagraniczny, globalizacja
Keywords in Englishpork sector, China, supply, demand, prices, foreign trade, globalization
Abstract in PolishGłównym celem publikacji jest określenie roli Chin na światowym rynku mięsa wieprzowego w warunkach globalizacji. Analizie poddano relacje podażowo-popytowe i cenowe, a także tendencje w handlu zagranicznym wieprzowiną. W studiach wykorzystano dane z lat 1992-2014 pochodzące z baz statystycznych FAO, OECD i WITS, a także krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Metody badawcze obejmują krytyczną analizę danych źródłowych, metaanalizę oraz elementy wnioskowania indukcyjnego. Badania wskazują, że ostatnio rola China w globalnej podaży i popycie znacznie wzrosła. Jednocześnie można zauważyć zmianę relacji dwóch wspomnianych zmiennych - od 2008 r. notuje się nadwyżkę popytu nad podażą. Rezultatem tego jest ujemny bilans handlu zagranicznego wieprzowiną, a skala tego deficytu sukcesywnie wzrasta.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.447.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34891&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-19)
Additional fields
Tytuł numeruAsian Economies in the Context of Globalization
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?