Depozyty osób fizycznych oraz system ich gwarantowania w rosyjskim systemie bankowym

Dawid Banaś

Abstract

Savings undoubtedly play an important role in the economy. They provide the safety for depositaries, influence the credit action conducted by banks and the level of investment. The trust placed in a given financial institution also has a large impact on the decision to invest in funds. It is the guarantee of returning entrusted funds that is one of the factors influencing the decision on how to save. The purpose of this study is to characterise and assess development trends in the field of deposits and their guarantee system in Russia, with particular emphasis on legal solutions. The publication uses, among others, data of the Deposit Insurance Agency (rus. Агентство по страхованию вкладов), as well as the study of the Federal Statistics Service (rus. Федеральная служба государственной статистики (Росстат)). The analysis included legal solutions that were introduced by the Russian government to protect citizens’ deposits, as well as the structure of deposits in the years 2000-2017. It was decided to examine the contributions in the period before the creation of the protection system, so that it could be confirmed that this measure had a positive impact on the level of savings placed in the financial institutions covered by the scheme
Author Dawid Banaś (WZ / KBRiU)
Dawid Banaś,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsDeposits of natural persons and their guarantee systemin the Russian banking system
Journal seriesRozprawy Ubezpieczeniowe, ISSN 1896-3641, (B 7 pkt)
Issue year2018
No4 (30)
Pages67-80
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishoszczędności, zabezpieczenie depozytów
Keywords in Englishdeposit, deposit insurance
Abstract in PolishOszczędności niewątpliwie pełnią ważną funkcję w gospodarce. Zapewniają one depozytariuszom poczucie bezpieczeństwa finansowego, wpływają na akcję kredytową prowadzoną przez banki, a także na poziom inwestycji. Duży wpływ na decyzję o ulokowaniu środków ma zaufanie, jakim darzona jest dana instytucja finansowa. To właśnie gwarancja zwrotu powierzonych środków jest jednym z czynników wpływających na decyzje o sposobie oszczędzania. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka i ocena zmian w zakresie kształtowania się poziomu i struktury depozytów oraz systemu ich gwarantowania w Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych.W publikacji wykorzystano m.in. dane Agencji Ubezpieczenia Depozytów (Агентство по страхованию вкладов), a także opracowania Federalnej Służby Statystyki (Федеральная служба государственной статистики – Росстат). Analizie poddano rozwiązania prawne, jakie zostały wprowadzone przez rosyjski rząd celem ochrony depozytów obywateli, a także strukturę depozytów w latach 2000–2017. Zdecydowano się na badanie wkładów w okresie przed utworzeniem systemu ochrony, aby można było potwierdzić, że działanie to miało pozytywny wpływ na poziom oszczędności lokowanych w instytucjach finansowych objętych tym systemem
URL http://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2019/03/RU30_5.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 25-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?